Công ty Cổ phần Giám định Asiacontrol

Số VIAS: 
077
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Tổ chức giám định/  Công ty Cổ phần Giám định Asiacontrol
Inspection Body: Asiacontrol Inspection Joint Stock Company
số/ Code: VIAS 077
Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address: Số 6 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh No 6 Tran Huy Lieu Street, 12 Ward, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: Số 6 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh No 6 Tran Huy Lieu Street, 12 Ward, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Điện thoại/ Tel: (+84) 28 38 444 017/ (+84) 28 39 974 469
Email: info@asiacontrol.com Website: www.asiacontrol.com
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A Type A
Người phụ trách/ Representative: Tạ Lê Minh
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope  
  1. Tạ Lê Minh Các chứng thư/  Inspection certificates  
  2. Đỗ Đăng Tiên  
  3. Lê Xuân Hải  
  4. Tạ Hòa Bình  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:     15/ 01/ 2026
Lĩnh vực           giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures  
Hàng hóa Cargo Phòng giám định hiện trường Tất cả các loại hàng hóa xuất nhập khẩu All kinds of import-export cargoes Số lượng Quantity WI-TH-01-06 (Ver. 2022)  
Khối lượng qua cân Weighing WI-TH-02-03 (Ver. 2022)  
Quy cách Dimention verification WI-TH-02-02 (Ver. 2022)  
Tình trạng ngoại quan Cargo condition WI-TH-05-01 (Ver. 2022)  
Kiểm tra bao bì, ký mã hiệu Packaging, marking WI-TH-05-02                    (Ver. 2022)  
                 
Ghi chú/ Note: WI-TH-xx-xx: Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ IB's developed methods  
Ngày hiệu lực: 
15/01/2026
Địa điểm công nhận: 
Số 6 Trần Huy Liệu, phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
77
© 2016 by BoA. All right reserved