Khoa Giải phẫu bệnh

Đơn vị chủ quản: 
Bệnh viện Truyền máu – Huyết học
Số VILAS MED: 
055
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Giải phẫu bệnh
Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Giải phẫu bệnh
Medical Testing Laboratory Pathology Department 
Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Truyền máu – Huyết học
Organization: Blood Transfusion and Heamatology Hospital
Lĩnh vực xét nghiệm: Giải phẫu bệnh
Field of testing: Parthology 
Người phụ trách/ Representative:  Lê Phương Thảo Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
STT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Lê Phương Thảo Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
  1.  
Hứa Thị Ngọc Hà Các xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
Số hiệu/ Code: VILAS Med 055 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:  17/10/2022 Địa chỉ/ Address:      118 Hồng Bàng, P. 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh Địa điểm/ Location: 118 Hồng Bàng, P. 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại/ Tel:        0283.9571342                       Fax:  0283.8552978
E-mail: bv.tmhh@tphcm.gov.vn                                         Website: www.bthh.org.vn
 Lĩnh vực xét nghiệm:             Giải phẫu bệnh  Discipline of medical testing: Parthology  
STT No. Loại mẫu (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
  1.  
 
Sinh thiết tủy xương  (ngâm formalinbuffer 10 %) Bone marrow tissue  (in formalin buffer 10%) Xét nghiệm mô bệnh học Histopathological examination Nhuộm H&E, quan sát bằng kính hiển vi quang học Staining H&E, Giemsa, observed by optical microscope QT- GPB- 01  
  1.  
Xét nghiệm nhuộm hóa mô miễn dịch Immunohistochemical Phản ứng kháng nguyên kháng thể, quan sát bằng kính hiển vi quang học antigen-antibody reaction, observed by optical microscope QT- GPB- 02  
  1.  
Sinh thiết mô hạchvà mô mềm khác (ngâm formalin buffer 10 %) Bone marrow tissue, Lymph node tissue  (in formalin buffer 10%) Xét nghiệm mô bệnh học Histopathological examination Nhuộm H&E, quan sát bằng kính hiển vi quang học Staining H&E, Giemsa, observed by optical microscope QT- GPB- 03  
  1.  
Xét nghiệm nhuộm hóa mô miễn dịch Immunohistochemical Phản ứng kháng nguyên kháng thể, quan sát bằng kính hiển vi quang học antigen-antibody reaction, observed by optical microscope QT- GPB- 04  
Ghi chú/ note:  QT-GPB: Qui trình xét nghiệm do PXN xây dựng/ Laboratory developed methods  
Ngày hiệu lực: 
17/10/2022
Địa điểm công nhận: 
118 Hồng Bàng, P. 12, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
55
© 2016 by BoA. All right reserved