Khoa Vi sinh vật

Đơn vị chủ quản: 
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Số VILAS MED: 
124
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Vi sinh
Tên phòng xét nghiệm:  Khoa Vi sinh vật
Medical Testing Laboratory Department of Microbiology
Cơ quan chủ quản:   Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Organization: 108 Military Central Hospital
Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh
Field of medical testing: Microbiology
Người phụ trách/ Representative:            TS.BS Nguyễn Thị Kim Phương Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :   
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Nguyễn Thị Kim Phương Các chỉ tiêu công nhận/ All accredited medical tests   
 1.  
Bùi Tiến Sỹ
 1.  
Nguyễn Văn Nguyên
 1.  
Bùi Thanh Thuyết
 1.  
Phạm Thị Thu Hương
 1.  
Nguyễn Văn Trọng
 1.  
Nguyễn Thị Hồng Nhung
 1.  
Nguyễn Lan Hương
 1.  
Nguyễn Thị Là
 1.  
Nguyễn Thị Nguyệt
 1.  
Trịnh Thu Thủy
 1.  
Nguyễn Đức Thành
 1.  
Trịnh Thị Thu Hà 
 1.  
Trịnh Xuân Huy 
 1.  
Lê Thị Huyền Trang
 1.  
Nguyễn Thảo Ly
  Số hiệu/ Code: VILAS MED 124 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:    22 / 5 /2023 Địa chỉ/ Address:     01 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Địa điểm/Location: 01 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội Điện thoại/ Tel: (0243) 62784174                             E-mail:         visinh.bv108@gmail.com                         Lĩnh vực xét nghiệm: Vi sinh Discipline of medical testing: Microbiology  
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
 1.  
Máu toàn phần Whole Blood Cấy máu, định danh vi khuẩn, và kháng thuốc hệ thống tự động  Blood Culture, Identification, Antibiotic susceptibility by automated system of earobic bacteria  Nuôi cấy tự động,  Automated culture - Định danh vi khuẩn hệ thống tự động Automated identification of earobic bacteria - Kháng thuốc hệ thống tự động Antibiotic susceptibility by automated system   QTKT.10.VSV QTKT.23.VSV  
 1.  
Nước tiểu Urine  Cấy nước tiểu, định danh vi khuẩn, và kháng thuốc hệ thống tự động  Urine CultureIdentification, Antibiotic susceptibility by automated system of earobic bacteria - Cấy định lượng Quantitative culture - Định danh vi khuẩn hệ thống tự động Automated identification of earobic bacteria - Kháng thuốc hệ thống tự động Antibiotic susceptibility by automated system   QTKT.13.VSV QTKT.23.VSV
Ghi chú/NoteQTKT: Qui trình do PXN xây dựng/Laboratory developed method   
Ngày hiệu lực: 
22/05/2023
Địa điểm công nhận: 
01 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
124
© 2016 by BoA. All right reserved