Khoa Xét Nghiệm

Đơn vị chủ quản: 
Công ty TNHH Y Tế Viễn Đông Việt Nam - Bệnh viện FV
Số VILAS MED: 
110
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Hoá sinh
Tên phòng xét nghiệm:   Khoa Xét Nghiệm
Medical Testing Laboratory Laboratory Department
Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH Y Tế Viễn Đông Việt Nam - Bệnh viện FV
Organization: Far East Medical Vietnam Limited - FV HOSPITAL
Lĩnh vực xét nghiệm: Sinh hóa
Field of testing: Biochemistry
Người phụ trách/ Representative:  Mr FRIEND MAVIZA Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên /Full name Phạm vi có thẩm quyền ký Approved signatory scope
1 ThS.Friend Maviza (MSc.) Tất cả các chỉ tiêu được công nhận/All accredited tests
2 BS. CK1.Trần Thị Mỹ Trình (Specialist Level 1, MD.)
3 ThS. BS Nguyễn Thị Hằng (MSc. MD.)
4 ThS. BS Nguyễn Thụy Loan Chi (MSc. MD.)
Số hiệu/ Code: VILAS Med 110 Hiệu lực công nhận/Period of Validation:     03/12/2022  Địa chỉ/ Address: 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Địa điểm/ Location: 06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại/ Tel:     028 54113333                               Fax:  02854113334 E-mail:            information@fvhospital.com                      Website: fvhospital.com Lĩnh vực xét nghiệm: Sinh hóa Discipline of medical testing: Biochemistry  
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical  test) Phương pháp xét nghiệm (Test method)
1. Huyết tương (Máu chống đông  Li-Heparin) Plasma (Blood Li-Heparin) Creatinin máu  Determination of Creatinine So màu động học Kinetic colour with uncompensated Jaffé method LAB-WIN-452-2019 (Beckman Coulter AU680)
2. Định lượng Glucose Determination of Glucose UV men Enzymatic UV test with Hexokinase   LAB-WIN-453-2019 (Beckman Coulter AU680)
3. Định lượng Urê Determination of  Urea UV động học Kinetic UV with Urease   LAB-WIN-454-2019  (Beckman Coulter AU680)
4. Định lượng Albumin Determination of Albumin So màu Photometric colour with Bromocresol Green (BCG) LAB-WIN-449-2019 (Beckman Coulter AU680)
5. Đo hoạt độ ALT (GPT) Determination of Alanine aminotransferase Activity UV động học Kinetic UV   LAB-WIN-450-2019 (Beckman Coulter AU680)
6. Đo hoạt độ AST (GOT) Determination of Aspartate Transaminase Activity UV động học Kinetic UV   LAB-WIN-451-2019 (Beckman Coulter AU680)
7. Định lượng TSH Determination of TSH: Thyroid-stimulating hormone) Thử nghiệm hóa quang miễn dịch sử dụng hạt nano thuận từ Paramagnetic particle, chemiluminescent immunoassay LAB-WIN-455-2019  (Beckman Coulter DXI800)
Ghi chú/ Note: SOP-EX…: Phương pháp do KXN xây dựng/ Laboratory developed method  
Ngày hiệu lực: 
03/12/2022
Địa điểm công nhận: 
06 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
110
© 2016 by BoA. All right reserved