Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
441 Phòng Giám sát và Phân tích Môi trường – Trạm Quan trắc và Phân tích môi trường lao động Hiệu lực
724 Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm Hiệu lực
048 Phòng Hóa nghiệm Trung tâm Hiệu lực
143 Trung tâm phân tích Hiệu lực
312 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
1053 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
431 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn Hiệu lực
1055 Phòng thử nghiệm Khoáng sản Hiệu lực
486 Khoa Kiểm nghiệm Dược phẩm Mỹ phẩm - Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội Hiệu lực
503 Phòng thí nghiệm - Kiểm tra chất lượng sản phẩm Hiệu lực
452 Phòng thí nghiệm điện Hiệu lực
766 Phòng phân tích chất lượng môi trường Hiệu lực
096 Phòng phân tích – kiểm nghiệm Hiệu lực
1042 Trung tâm phân tích hóa học Hiệu lực
016 Phòng thử nghiệm Xăng dầu B12 Hiệu lực
308 Bộ phận Hóa nghiệm - Phòng Kế hoạch đầu tư Hiệu lực
172 Phòng thí nghiệm Công ty Liên doanh TNHH ANOVA Hiệu lực
1050 Phòng Quản lý chất lượng Hiệu lực
1048 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
750 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1051 Trung tâm Phân tích và Kiểm định – Viện công nghiệp Giấy và Xenluylô Hiệu lực
491 Phòng thí nghiệm trọng điểm Quốc gia Điện Cao Áp Hiệu lực
1052 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
1049 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
591 Khoa xét nghiệm Hiệu lực
647 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
1047 Phòng Thí nghiệm Hiệu lực
1044 Trung tâm Kiểm nghiệm Bắc Giang Hiệu lực
955 Phòng thí nghiệm môi trường – Khoa môi trường Hiệu lực
761 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
767 Ban đảm bảo chất lượng – Chi nhánh công ty cổ phần sữa Việt Nam Hiệu lực
736 Phòng thí nghiệm – KCS Hiệu lực
185 Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Chất lượng Hiệu lực
055 Phòng Kỹ thuật và Thí nghiệm Hiệu lực
485 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Phước Hiệu lực
1046 Phòng kiểm nghiệm Hiệu lực
1043 Khoa Xét nghiệm Hiệu lực
1040 Phòng kiểm định hiệu chuẩn đo lường Hiệu lực
1041 Trung tâm thí nghiệm Hiệu lực
1045 Phòng Đo lường Khoa học Hiệu lực
097 Phòng Kỹ thuật Quản lý Chất lượng Hiệu lực
1039 Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Hiệu lực
672 Phòng thí nghiệm Casumina Hiệu lực
351 Phòng thí nghiệm vật liệu và công trình xây dựng Hiệu lực
772 Phòng Thử nghiệm Nghiên cứu và Phát triển kỹ thuật Môi trường Hiệu lực
232 Phòng kiểm định chất lượng công trình giao thông Hiệu lực
087 Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương Hiệu lực
755 Phòng phân tích chất lượng môi trường Hiệu lực
1038 Trung tâm an toàn bức xạ Hiệu lực
487 Phòng Thử Nghiệm - TUV SUD Việt Nam Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved