Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
584 Phòng Phân tích Phân loại Hiệu lực
486 Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội Hiệu lực
1024 Trung tâm Kiểm nghiệm Hiệu lực
729 Bureau Veritas (Cambodia) Ltd Hiệu lực
348 Phòng hiệu chuẩn Hiệu lực
426 Trung tâm Quan trắc – Phân tích Môi trường Biển Hiệu lực
346 Trung tâm Đánh giá hư hỏng vật liệu Hiệu lực
404 Phòng thí nghiệm và kiểm định công nghiệp, xây dựng Phateco Hiệu lực
276 Phòng thí nghiệm vật tư thiết bị cầu đường quốc gia Hiệu lực
256 Phòng Thí Nghiệm Hiệu lực
108 Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
511 Phòng Thí nghiệm - KCS Hiệu lực
457 Phòng thí nghiệm – Trung tâm Phân tích & Môi trường Hiệu lực
1006 Phòng kiểm nghiệm (KCS) Hiệu lực
1007 Phòng Quản lý Chất lượng nước Hiệu lực
1012 Phòng Thí nghiệm điện Yoosung KN Việt Nam Hiệu lực
225 Phòng thử nghiệm – Chi nhánh công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam khu vực miền Bắc Hiệu lực
202 Trung tâm phân tích thử nghiệm 1 – Công ty Cổ phần tập đoàn Vinacontrol Hiệu lực
188 Phòng thử nghiệm – Ban đảm bảo chất lượng Hiệu lực
169 Trung tâm Thí nghiệm Dệt may - Phân viện Dệt may tại thành phố Hồ Chí Minh Hiệu lực
539 Trung tâm Kiểm định Môi trường (PCEV) Hiệu lực
333 Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm Y tế Hiệu lực
264 Phòng Thí nghiệm và Kiểm định Hiệu lực
650 Trung tâm Phân tích và Công nghệ Môi trường Hiệu lực
1018 Tổ KCS – Nhà máy bia Sài Gòn Bình Dương Hiệu lực
1020 Phòng thử nghiệm an toàn sản phẩm đồ chơi trẻ em tại Đà Nẵng Hiệu lực
1017 Phòng thử nghiệm – Phân xưởng Cơ điện Hiệu lực
1009 Phòng thử nghiệm Hiệu lực
1010 Phòng thí nghiệm MARUICHI SUN STEEL Hiệu lực
1016 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm – mỹ phẩm Quảng Bình Hiệu lực
716 Trung tâm Quan trắc Môi trường Ninh Thuận Hiệu lực
641 Phòng Đo lường Hiệu chuẩn Điện – Điện tử Hiệu lực
088 Phòng quản lý chất lượng Hiệu lực
654 Phòng phân tích đất và chất lượng nông sản Hiệu lực
733 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1021 Phòng thử nghiệm an toàn sản phẩm đồ chơi trẻ em tại Hà Nội Hiệu lực
1015 Phòng Phân tích Thử nghiệm Hiệu lực
766 Phòng Phân tích Chất lượng Môi trường Hiệu lực
1019 Food and Drug Quality Control Center (FDQCC) Hiệu lực
698 Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội - Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm QD - Meliphar Hiệu lực
659 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng nước và Môi trường Hiệu lực
195 Trung tâm đo lường Hiệu lực
168 Phòng Kiểm Định Chất Lượng và Dư lượng Hiệu lực
164 Phòng thí nghiệm trọng điểm đường bộ 1 Hiệu lực
670 Phòng thí nghiệm Thủy văn Đồng vị Hiệu lực
840 Trung tâm Kiểm nghiệm Quảng Ninh Hiệu lực
448 Trung tâm Kiểm nghiệm Hiệu lực
1014 Trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Hà Giang Hiệu lực
1013 Trung tâm tiên tiến về Hóa sinh hữu cơ Hiệu lực
631 Trung tâm kiểm nghiệm Tuyên Quang Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved