Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1255 Học viện Kỹ thuật Quân sự Hiệu lực
1393 Phòng Thí Nghiệm QIMA Việt Nam Hiệu lực
1387 Đội thí nghiệm  - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Vĩnh Phúc Hiệu lực
1388 Đội thí nghiệm  - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hưng Yên Hiệu lực
824 Phòng Kiểm nghiệm phân bón Hiệu lực
786 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
778 Phòng Thí nghiệm Trung tâm Phân tích Môi trường Âu Việt Hiệu lực
112 Phòng Quản lý Chất lượng Hiệu lực
789 Đội thí nghiệm - Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa Cơ điện Hiệu lực
629 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
109 Phòng quản lý chất lượng và công nghệ Hiệu lực
1043 Khoa Xét nghiệm  - Chẩn đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng Hiệu lực
1103 Phòng Thí nghiệm Dinh dưỡng và Phân tích chăn nuôi Hiệu lực
1143 Phòng kiểm nghiệm chất lượng nước Hiệu lực
816 Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng Hiệu lực
474 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Hiệu lực
054 Phòng thử nghiệm máy biến áp Hiệu lực
172 Phòng Thí nghiệm Công Ty Liên Doanh TNHH ANOVA Hiệu lực
553 Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II. Trạm Kiểm định Vũng Tàu Hiệu lực
792 Phòng Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm Hiệu lực
1071 Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng Hiệu lực
599 CÔNG TY CỔ PHẦN BIỂN ĐỨC Hiệu lực
808 Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Yên Bái Hiệu lực
825 Phòng thử nghiệm Khoáng sản Núi Pháo Hiệu lực
841 Khoa xét nghiệm - chẩn đoán hình ảnh - thăm dò chức năng Hiệu lực
1070 Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
1081 Phòng kiểm tra chất lượng Hiệu lực
1097 Phòng quản lý chất lượng nước Hiệu lực
1098 Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật và Huấn luyện nghiệp vụ chất lượng nông lâm thủy sản Hiệu lực
1122 Phòng thí nghiệm Hiệu lực
1382 Công ty Cổ phần công nghệ và phân tích chất lượng cao Hải Dương Hiệu lực
114 Trạm thí nghiệm – Phòng kiểm soát chất lượng Hiệu lực
337 Trung tâm Kiểm nghiệm Phú Thọ Hiệu lực
568 Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường Hiệu lực
706 Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng Hiệu lực
773 Tổ quan trắc, phân tích môi trường Hiệu lực
785 Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tỉnh Ninh Bình  Hiệu lực
793 Phòng thử nghiệm Hóa Hiệu lực
329 Phòng Quan trắc Môi trường Hiệu lực
518 Phòng Thử nghiệm nông nghiệp Hiệu lực
799 BAN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Hiệu lực
1118 Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới Hiệu lực
1101 Phòng phân tích Phân bón SGC Hiệu lực
1015 Phòng Phân tích Thử nghiệm Hiệu lực
363 Phòng Thí Nghiệm Nhà máy Lọc dầu Cát Lái Hiệu lực
048 Trung tâm thử nghiệm xăng dầu Hiệu lực
003 Viện Vật liệu Xây dựng Hiệu lực
1112 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng Hiệu lực
782 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng Hiệu lực
800 Phòng Quản lý Chất lượng  Hiệu lực

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved