Phòng thí nghiệm

Phòng thí nghiệm

Mã số Tên phòng Thời gian hủy Tình trạng
1057 Trung tâm Quan trắc phóng xạ và Đánh giá tác động Môi trường Tháng 5, 2020 Hủy bỏ
096 Phòng kỹ thuật - Phân tích kiểm nghiệm Hiệu lực
1042 Trung tâm phân tích hóa học Tháng 2, 2020 Đình chỉ
955 Phòng thí nghiệm môi trường – Khoa môi trường Tháng 4, 2020 Hủy bỏ
1033 Đội thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện Tháng 1, 2020 Hủy bỏ
711 Trung tâm Hiệu chuẩn Tamsui Việt Nam Tháng 11, 2020 Hủy bỏ
460 Phòng thí nghiệm chất lượng môi trường Tháng 4, 2020 Hủy bỏ
643 Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh Hiệu lực
663 Trung tâm Kiểm định hiệu chuẩn thiết bị y tế Tháng 11, 2020 Đình chỉ
387 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đình chỉ
1026 Phòng kỹ thuật - Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tháng 11, 2020 Hủy bỏ
995 Phòng thí nghiệm Tháng 8, 2020 Hủy bỏ
994 Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng BSGKG Tháng 8, 2020 Hủy bỏ
989 Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Hà Nội Hiệu lực
676 Phòng Công nghệ Môi trường Tháng 4, 2020 Hủy bỏ
984 Phòng Chẩn đoán xét nghiệm - Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bình Định Tháng 9, 2020 Hủy bỏ
1000 Phòng Quan trắc và phân tích Tháng 2, 2020 Hủy bỏ
528 Công ty Cổ phần giám định và khử trùng FCC Hiệu lực
976 Phòng Phân tích - Trung tâm Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm Tháng 6, 2020 Hủy bỏ
019 Phòng thí nghiệm Cơ Điện Hiệu lực
216 Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 Hiệu lực
637 Phòng thí nghiệm và Huấn luyện phân tích môi trường Tháng 9, 2020 Hủy bỏ
910 Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Tháng 2, 2020 Hủy bỏ
937 Phòng Công nghệ Quan trắc Môi trường. Tháng 4, 2020 Hủy bỏ
957 Khoa Côn trùng và Động vật y học Tháng 4, 2020 Hủy bỏ
906 Khoa xét nghiệm Tháng 9, 2020 Hủy bỏ

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved