Phòng xét nghiệm MEDLATEC Bắc Ninh

Đơn vị chủ quản: 
Công ty TNHH MEDLATEC Bắc Ninh
Số VILAS MED: 
113
Tỉnh/Thành phố: 
Bắc Ninh
Lĩnh vực: 
Hoá sinh
Tên phòng xét nghiệm:  Phòng xét nghiệm MEDLATEC Bắc Ninh
Medical Testing Laboratory Laboratory of MEDLATEC Bắc Ninh
Cơ quan chủ quản:   Công ty TNHH MEDLATEC Bắc Ninh
Organization: MELATEC Bac Ninh Company Limited
Lĩnh vực xét nghiệm: Hóa sinh
Field of testing: Biochemistry
Người phụ trách/ Representative:  Vũ Công Thành Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/Full name Phạm vi thẩm quyền ký/ Approved signatory scope
  1.  
Vũ Công Thành Các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
  1.  
Nguyễn Ngọc Dũng Các chỉ tiêu xét nghiệm được công nhận/ Accredited medical tests
Số hiệu/ Code: VILAS Med 113 Hiệu lực công nhận/Period of Validation: 26/12/2022 Địa chỉ/ Address:       đường Bình Than, P. Võ Công, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Địa điểm/ Location: đường Bình Than, P. Võ Công, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại/ Tel:        0243 7162066                                Fax0243 7162066                                  E-mail: thanh.vucong@medlatec.com                         Website: www.medlatec.vn                                                                                                       Lĩnh vực xét nghiệm:              Hóa sinh   Discipline of medical testing: Biochemistry  
STT No. Loại mẫu  (chất chống đông-nếu có) Type of sample (speciment)/ anticoaggulant (if any) Tên các chỉ tiêu xét nghiệm cụ thể (The name of medical tests) Kỹ thuật xét nghiệm (Technical test) Phương pháp  xét nghiệm (Test method)
1. Máu (Li-Heparin) Blood (Li-Heparin) Xác định hoạt độ enzym AST (GOT) Determination of Aspartate aminotransferase Động học enzym Enzymatic kinetic MED.BN/QTXN.HS.01  (COBAS C502)
2. Xác định hoạt độ enzym ALT (GPT) Determination of Alanine aminotransferase Động học enzym Enzymatic kinetic MED.BN/QTXN.HS.02  (COBAS C502)
3. Xác định hàm lượng Urê Determination of Urea Động học enzym Enzymatic kinetic MED.BN/QTXN.HS.04  (COBAS C502)
4. Xác định hàm lượng Glucose  Determination of Glucose Hexokinase MED.BN/QTXN.HS.06 (COBAS C502)
5. Xác định hàm lượng Triglycerid Determination of Trigrycerid content So màu enzym Enzymatic colorimetric MED.BN/QTXN.HS.08  (COBAS C502)
6. Xác định hàm lượng Cholesterol Determination of Cholesterol content So màu enzym Enzymatic colorimetric MED.BN/QTXN.HS.09  (COBAS C502)
Ghi chú/ Note: MED.BN/QTXT: Quy trình xét nghiệm nội bộ/ Laboratory Developed Method  
Ngày hiệu lực: 
26/12/2022
Địa điểm công nhận: 
Đường Bình Than, P. Võ Công, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Số thứ tự tổ chức: 
113
© 2016 by BoA. All right reserved