Thông báo về việc chuyển đổi tiêu chuẩn ISO 22003

Kính gửi: Tổ chức chứng nhận và các bên liên quan
                                      
Tiêu chuẩn ISO 22003-1: 2022 được ban hành tháng 6 năm 2022 và thay thế tiêu chuẩn ISO/TS 22003: 2013. Năm 2023, IAF đã ban hành quy định về thời gian chuyển đổi trong tài liệu IAF MD27: 2023, theo đó thời gian chuyển đổi được quy định cụ thể như sau:
 
Nội dung
Thời gian
Văn phòng Công nhận Chất lượng bắt đầu tiến hành giá theo ISO 22003-1: 2022 từ
01/01/2023
Văn phòng Công nhận Chất lượng chỉ tiếp nhận đánh giá công nhận lần đầu theo ISO 22003-1: 2022 từ
30/06/2024
Văn phòng Công nhận Chất lượng hoàn tất việc đánh giá chuyển đổi theo ISO 22003-1: 2022 vào
31/12/2024
Tổ chức chứng nhận cần áp dụng ISO 22003-1: 2022 trong đánh giá chứng nhận lần đầu trước
30/06/2024
Tổ chức chứng nhận cần áp dụng ISO 22003-1: 2022 trong đánh giá tất cả các khách hàng trước
31/12/2024
Tổ chức chứng nhận phải đảm bảo những quy định của tiêu chuẩn ISO 22003-1: 2022 được áp dụng đối với tất cả các khách hàng trước
30/06/2025
Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng thông báo để các tổ chức chứng nhận biết và thực hiện theo quy định.
Thông tin liên quan đề nghị liên hệ:
Ms. Nguyễn Lê Hải Yến
Văn phòng Công nhận Chất lượng
70 Trần Hưng Đạo, Hà nội
Điện thoại: 024 37911 555; Mobile: 0766 187718
Email: yen.nlh@boa.gov.vn
Trân trọng./.
 
© 2016 by BoA. All right reserved