Thông báo về việc Đánh giá chuyển đổi sang phiên bản ISO/IEC 17025:2017

Kính gửi: Các Phòng thí nghiệm

Tiếp theo công văn số 139/VPCNCL ngày 12/02/2018 về việc thông báo tiến trình chuyển đổi ISO/IEC 17025:2017 Văn phòng Công nhận chất lượng (CNCL) thông báo như sau:
  1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 Văn phòng CNCL sẽ chỉ tiếp nhận đơn đăng ký đánh giá công nhận theo phiên bản tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
  2. Đối với các Phòng thí nghiệm đã được Văn phòng CNCL thực hiện  đánh giá mới /đánh giá lại/ đánh giá giám sát trong năm 2018 theo phiên bản cũ ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007) thì cuộc đánh giá tiếp theo trong năm 2019 sẽ bắt buộc phải thực hiện cuộc đánh giá chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/ IEC 17025: 2017.
  • Đối với các phòng thí nghiệm đánh giá lại/đánh giá mở rộng theo phiên bản mới trong năm 2019 đề nghị trong đơn đăng ký công nhận ghi rõ chuẩn mực đăng ký công nhận ISO/IEC 17025:2017.
  • Đối với các phòng thí nghiệm đánh giá giám sát chuyển đổi ISO/IEC 17025:2017 cần nộp các tài liệu sau: 
    • Đơn đăng ký công nhận
    • Sổ tay chất lượng
    • Hồ sơ đánh giá nội bộ và xem xét lãnh đạo
Để biết thêm thông tin về việc chuyển đổi sang phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017 xin vui lòng liên hệ: 
 
Văn phòng Công nhận Chất lượng
Số 8 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Tel: 024 3791 1552 Fax: 024 3791 1551
Email: vpcongnhan@boa.gov.vn

Tin tức khác

© 2016 by BoA. All right reserved