Văn phòng Công nhận chất lượng tham gia Hội nghị thường niên APAC 2023 tại Hoa Kỳ