Chi cục Kiểm định Hải quan Đông Nam Bộ

Đơn vị chủ quản: 
Cục Kiểm định Hải Quan
Số VILAS: 
1508
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Dương
Lĩnh vực: 
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: Chi cục Kiểm định Hải quan Đông Nam Bộ
Laboratory: Southeast region customs branch of goods verification
Cơ quan chủ quản: Cục Kiểm định Hải Quan
Organization: Customs Department of Goods Verification
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
Người quản lý/ Laboratorymanager: Phan Đình Nguyên
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Phan Đình Nguyên Các phép thử được công nhận/Accredited tests  
 
  1.  
Huỳnh Lê Ngọc Tuyếth g ết hử đo khí hấp thụ/than hoạt tính phân to Các phép thử được công nhận/Accredited tests  
 
  1.  
Ngô Thị Thùy Linh Các phép thử được công nhận/Accredited tests  
         
 
Số hiệu/ Code:  VILAS 1508
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký
Địa chỉ/ Address:  Khu sản xuất Tân Định, P. Tân Định, tx Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Địa điểm/Location: Khu sản xuất Tân Định, P. Tân Định, tx Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại/ Tel: 0274.3579.336 Fax: 0274.3579.366
E-mail: kdhqdnb@gmail.com Website: http://dnb.customslab.vn/
Lĩnh vực thử nghiệm:             Hóa Field of testing:                        Chemical           
TT Tên sản phẩm,              vật liệu thử Materials or products tested Tên phương pháp thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có) / Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test methods
  1.  
Sữa bột Powdered milk Xác định  hàm lượng Chì (Pb) Phương pháp GF-AAS Determination of Lead content GF-AAS method 2 µg/kg TCVN 7929:2008
  1.  
Xác định  hàm lượng Cadimi (Cd) Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium content GF-AAS method 0.2 µg/kg TCVN 7929:2008
  1.  
Sữa lỏng Liquid milk Xác định  hàm lượng chất khô tổng số Determination of total solids content (12.2~23,5) % TCVN 8082:2013
Chú thích/Note:                - TCVN: tiêu chuẩn Việt Nam                 
Ngày hiệu lực: 
04/08/2026
Địa điểm công nhận: 
Khu sản xuất Tân Định, P. Tân Định, tx Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Số thứ tự tổ chức: 
1508
© 2016 by BoA. All right reserved