Cuộc họp lần thứ 41 của ACCSQ/WG2 về Đánh giá sự phù hợp

Trong hai ngày 09-10/5/2023 tại Đà Nẵng - Việt Nam, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã tham gia Cuộc họp lần thứ 41 của Nhóm công tác (WG2) về Đánh giá sự phù hợp trực thuộc Uỷ ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng ASEAN (ACCSQ).
Tham dự cuộc họp có đại diện đến từ các cơ quan công nhận và đánh giá sự phù hợp của 09 nước thành viên ASEAN và đại diện của Ban Thư ký ASEAN.
A group of people working on laptops

Description automatically generated with medium confidence
Công nhận đóng vai trò quan trọng trong hoạt động đánh giá sự phù hợp, là một trong những yếu tố cơ bản trong cơ sở hạ tầng chất lượng của mỗi quốc gia. Với mục tiêu nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, hài hòa cơ sở hạ tầng trong ASEAN nhằm tạo thuận lợi cho thương mại tự do giữa các quốc gia thành viên, nhóm công tác WG2-ACCSQ đã nỗ lực trong việc hài hoà hoá các quy định và thông lệ của các quốc gia thành viên để thiết lập và từng bước mở rộng các cơ hội cho doanh nghiệp thông qua xây dựng Hướng dẫn ASEAN về Công nhận và Đánh giá sự phù hợp, nâng cao năng lực cho hoạt động công nhận và đánh giá sự phù hợp tại các quốc gia thành viên.
A group of people posing for a photo

Description automatically generated
Hội nghị lần này có được sự đồng thuận của các quốc gia thành viên trong việc văn bản hóa các quy định về việc thiết lập danh sách và chia sẻ các chuyên gia đánh giá giữa các cơ quan công nhận thành viên trong khuôn khổ các nước ASEAN, cập nhật các dữ liệu công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp, báo cáo tình hình triển khai xây dựng các cơ quan công nhận của các nước Lào, Campuchia, Brunei và Philippiines. Cuộc họp cũng thông tin các tài liệu/quy định hiện hành của các tổ chức công nhận quốc tế và khu vực (IAF, ILAC, APAC) và các tổ chức khác có hỗ trợ cho các hoạt động đánh giá sự phù hợp (CASCO, PTB, EASA). Các thành viên cũng đưa ra kiến nghị tổ chức khóa đào tạo ISO 37001 – Hệ thống quản lý về chống hối lộ và đưa ra các ý kiến xoay quanh các quy định về đánh giá công nhận phòng thử nghiệm điện theo tiêu chuẩn IEC 60335-1.
Hội nghị thành công tốt đẹp và dự kiến cuộc họp Nhóm công tác WG2-ACCSQ lần thứ 42 sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào năm 2024.
 
© 2016 by BoA. All right reserved