Lợi ích của công nhận

  1. Công nhận giúp ích cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp xác định hiệu lực và hiệu quả của các quá trình quản lý; xác định độ chính xác của các hoạt động đo lường, thử nghiệm, xét nghiệm; chứng minh năng lực kỹ thuật, đảm bảo cải tiến liên tục; đảm bảo công bằng, khách quan, tạo sự tin cậy của khách hàng và chấp nhận của các bên liên quan.
  2. Công nhận là một công cụ tiếp thị hiệu quả cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp và là giấy thông hành để nộp hồ sơ đấu thầu cho các nhà thầu yêu cầu các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được xác nhận một cách độc lập.
  3. Tổ chức đánh giá sự phù hợp được đánh giá định kỳ sẽ đảm bảo các tổ chức đánh giá sự phù hợp vẫn tiếp tục duy trì, tuân thủ các chuẩn mực và yêu cầu về năng lực, qua đó có cơ hội để cải tiến trong mọi hoạt động của tổ chức.
  4. Công nhận cũng là một công cụ quản lý rủi ro cho tổ chức đánh giá sự phù hợp, qua hoạt động công nhận, tổ chức đánh giá sự phù hợp sẽ giảm khả năng xảy ra điều không phù hợp liên hoạt động sản xuất và dịch vụ giúp kiểm soát tốt hoạt động và giảm chi phí hoạt động cũng như kiểm soát hoạt động.
  5. Công nhận tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp thực hiện giao thương hàng hoá giữa các nước và quốc tế, giảm được chi phí tái đánh giá sự phù hợp khi xuất và nhập khẩu sản phẩm, hàng hoá.
© 2016 by BoA. All right reserved