Phòng Kiểm nghiệm – Môi trường

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần Hải Việt
Số VILAS: 
750
Tỉnh/Thành phố: 
Bà Rịa - Vũng Tàu
Lĩnh vực: 
Hóa
Sinh
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng năm 2024 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1 / 3 Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm nghiệm – Môi trường Laboratory: Testing and Environmental laboratory Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Hải Việt Organization: Hai Viet Corporation Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh Field of testing: Chemical, Biological Người quản lý: Phạm Quang Hoàng Laboratory manager: Số hiệu/ Code: VILAS 750 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation : Từ ngày / / 2024 đến ngày / / 2027 Địa chỉ/ Address: Đường số 1, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Street number 1, Đong Xuyen industrial zone, Rach Dua ward, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province Địa điểm/Location: Đường số 1, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Street number 1, Đong Xuyen industrial zone, Rach Dua ward, Vung Tau city, Ba Ria Vung Tau province Điện thoại/ Tel: +84 254.3611259 E-mail: pqhoanglab@havicovn.com Website: www.havicovn.com DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 750 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2 / 3 Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing: Biological TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Thủy sản Seafood Định lượng vi sinh vật trên đĩa thạch Đếm số khuẩn lạc ở 30oC kỹ thuật đổ đĩa Enumeration of microorganisms Colony count technique at 30oC by the pour plate technique TCVN 4884-1: 2015 (ISO 4833-1: 2013) 2. Định lượng Coliforms Kỹ thuật đếm khuẩn lạc Enumeration of Coliforms Colony-count technique TCVN 6848: 2007 (ISO 4832:2006) 3. Định lượng E.coli Enumeration of E. coli HV LAB/QW 14: 2023 (Compass ECC Agar). 4. Định lượng Staphylococci có phản ứng dương tính với Coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) Kỹ thuật sử dụng môi trường thạch Baird-Parker Enumeration of coagulase –positive Staphylococci ( Staphylococci aureus and other speces) Technique using Baird-Parker agar medium TCVN 4830-1: 2005 5. Phát hiện Salmonella spp. Detection of Samonella spp. eLOD50 5.56 CFU/25 g TCVN: 10780-1: 2017 (ISO 6579-1:2017) 6. Phát hiện Vibrio parahaemolyticus Detection of Vibrio prahaemolyticus eLOD50 3.12 CFU/25g FDA/CFSAN- BAM 2004-Chapter 9 - Vibrio Ghi chú/Note: - TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam - ISO: International Organization for Standardization - HV LAB: phương pháp phát triển bởi PTN/Laboratory’developed method - US FDA: Cơ quan Thực phẩm, Dược phẩm Hoa Kỳ/US Food and Drug Administration DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 750 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 3 / 3 Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Thủy sản Seafood Định lượng Chloramphenicol Phương pháp ELISA (Elisa-GoldSandard) Determination of Chloramphenicol ELISA method (Elisa-GoldSandard) 0.083 μg/kg HV LAB/QW 15A :2023 2. Định lượng Furazolidone (AOZ) Phương pháp ELISA (Elisa-GoldSandard) Determination of Furazolidone (AOZ) ELISA method (Elisa-GoldSandard) 0.167 μg/kg HV LAB/QW 15B :2023 3. Địng lượng Enrofloxacin Phương pháp ELISA (Elisa-GoldSandard) Determination of Enrofloxacin ELISA method (Elisa-GoldSandard) 2.0 μg/kg HV LAB/QW 15C :2023 4. Địng lượng Doxycycline Phương pháp ELISA (Eliza-Biopanda) Determination of Tetracycline ELISA method (Eliza-Biopanda) 16.67 μg/kg HV LAB/QW 15D :2023 Ghi chú/Note: - HV LAB: phương pháp phát triển bởi PTN/Laboratory’developed method
Ngày hiệu lực: 
30/01/2027
Địa điểm công nhận: 
Đường số 1, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức: 
750
© 2016 by BoA. All right reserved