Phòng Quản lý Chất lượng

Đơn vị chủ quản: 
Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
Số VILAS: 
1311
Tỉnh/Thành phố: 
Yên Bái
Lĩnh vực: 
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Quản lý Chất lượng
Laboratory: Quality management Department
Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái
Organization: Yen Bai Industry Mineral Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
Người quản lý/ Laboratory manager: Mai Việt Cường
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
    TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 
  1.  
Lê Hoàn Các phép thử được công nhận/Accredited tests
 
  1.  
Mai Việt Cường
         
 
Số hiệu/ Code: VILAS 1311  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:   Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký  
Địa chỉ/ Address: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái  
Địa điểm/Location: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái  
Điện thoại/ Tel:   037 448 6666 Fax: 02163 3853083
E-mail: cuongmv@ybm.com.vn Website: https://ybm.com.vn
       
                                                               Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing:             Chemical
No Tên sản phẩm,        vật liệu được thử Materials or          product tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
  1.  
Bột đá CaCO3 Calcium Carbonate Powder Xác định phân bố kích thước hạt (P.S.D) Phương pháp tán xạ Laser Determination of the particle size distribution (P.S.D) Laser method (8 ~ 45) µm YBM-SOP-01:2023
  1.  
Xác định độ trắng – bằng máy đo Minolta Colormeter Determination of whiteness by Chroma Meter Minolta (70 ~ 99) % YBM-SOP-02:2023
Ghi chú/Note: - YBM-SOP: phương pháp thử do của phòng thử nghiệm/ Laboratory developed method.  
Ngày hiệu lực: 
14/07/2026
Địa điểm công nhận: 
Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Phú, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Số thứ tự tổ chức: 
1311
© 2016 by BoA. All right reserved