Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp

Đơn vị chủ quản: 
Viện Năng lượng
Số VILAS: 
491
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Điện – Điện tử
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo Quyết định số: 670.2022/QĐ-VPCNCL ngày 22 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/ 2 Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp Laboratory: Key Laboratory for High Voltage Techniques Cơ quan chủ quản: Viện Năng lượng Organization: Institute of Energy Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử Field of testing: Electrical - Electronic Người quản lý: Lê Việt Cường Laboratory manager: Le Viet Cuong Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: TT/ No Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 1. Lê Việt Cường Các phép thử được công nhận/ All 2. Nguyễn Hữu Kiên accredited tests 3. Vũ Thanh Hải Số hiệu/ Code: VILAS 491 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 22/08/2025 Địa chỉ/Address: Số 6, phố Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP. Hà Nội No. 6, Ton That Tung Street, Trung Tu Ward, Dong Da District, City. Hanoi Địa điểm/ Location: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội Group 26, Dong Anh town, Dong Anh district, City. Hanoi Điện thoại/ Tel: 0242.267.0666 E-mail: hvlab@ievn.com.vn Fax: 0242.8529302 Website: hvlab.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 491 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/ 2 Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử Field of testing: Electrical – Electronic TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/ Range of measurement Phương pháp thử Test methods 1. Máy biến áp điện lực Power transformer Thử xung sét Lightning impulse test (100 ~ 3 600) kV TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) 2. Thử xung đóng cắt Switching impulse test (100 ~ 3 200) kV TCVN 6306-1:2015 (IEC 60076-1:2011) TCVN 6306-3:2006 (IEC 60076-3:2000) 3. Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện Power cables with extruded nsulation and their accessories Thử cách điện bằng điện áp xoay chiều AC AC volatge test of insulation (1 ~ 450) kVAC (1 ~ 14) A TCVN 5935-2:2013 (IEC 60502-2:2005) TCVN 12226:2018 (IEC 60840:2011) TCVN 12227:2018 (IEC 62067:2011) 4. Đo phóng điện cục bộ (x) Partial discharge measurement (0,1 ~ 1 000) pC TCVN 11472:2016 (IEC 60270:2015) Ghi chú/ Note: - TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam/ Vietnam National Standard; - IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission; - (x): Phép thử được thực hiện tại hiện trường/ Tests are conducted on – site./.
Ngày hiệu lực: 
22/08/2025
Địa điểm công nhận: 
Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
491
© 2016 by BoA. All right reserved