Phòng Thử Nghiệm

Đơn vị chủ quản: 
Công ty TNHH An Dương TLT
Số VILAS: 
1232
Tỉnh/Thành phố: 
Yên Bái
Lĩnh vực: 
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thử Nghiệm
Laboratory: The Laboratory
Cơ quan chủ quản:  Công ty TNHH An Dương TLT
Organization: An Duong TLT Co., LTD
Lĩnh vực thử nghiệm:
Field of testing: Mechanical
Người quản lý: Laboratory manager Nông Ngọc Bính
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
    TT Họ và tên Phạm vi được ký
 
  1.  
Nông Ngọc Bính Các phép thử được công nhận Accredited tests
         
 
Số hiệu/ Code: VILAS 1232
Hiệu lực công nhận/ Period of  Validation: 30/09/2025
Địa chỉ/ Address:       Tổ 2, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Địa điểm/Location:   Tổ 2, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Điện thoại/ Tel: 0912.408.986  
E-mail: anduongtlt@gmail.com                  
                                                              Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ Field of testing:             Mechanical  
TT Tên sản phẩm, vật liệu thử Materials or products tested Tên phép thử cụ thể The Name of specific tests Giới hạn phát hiện (nếu có)/ Phạm vi đo Detection limit (if any)/ range of measurement   Phương pháp thử Test methods
1 Bột đá trắng White stone powder Xác định hàm lượng ẩm Phương pháp sấy khô Determination of Total moisture content Dry method - QTPT-01:2022
2 Xác định hàm lượng qua sàng Determination of 125µm sive residieve content - QTPT-02:2022
3 Xác định độ trắng Sử dụng máy đo độ trắng WSB_L Determination of whiteness Using WSB_L machine - QTPT-03:2022
Ghi chú/Note: - QTPT: Phương pháp nội bộ của phòng thí nghiệm / Laboratory developed method  
Ngày hiệu lực: 
30/09/2025
Địa điểm công nhận: 
Tổ 2, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái
Số thứ tự tổ chức: 
1232
© 2016 by BoA. All right reserved