Phòng thử nghiệm Green Land

Đơn vị chủ quản: 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Green Land
Số VILAS: 
1323
Tỉnh/Thành phố: 
Nghệ An
Lĩnh vực: 
Vật liệu xây dựng
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm Green Land
Laboratory: Green Land testing department
Cơ quan chủ quản:  Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thương mại Green Land
Organization: Green Land Trading Construction Investment Consultancy Joint Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng                         
Field of testing: Civil Engineering
Người quản lý/ Laboratory manager: Vũ Văn Hoàng
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Vũ Văn Hoàng Các phép thử được công nhận/Accredited tests
       
 
Số hiệu/ Code:  VILAS 1323
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03 năm kể từ ngày ký
Địa chỉ/ Address:                  Số 307, C2 Chung cư Đội Cung, P Đội Cung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An             No. 307, C2 Doi Cung Apartment, Doi Cung Ward, Vinh City, Nghe An Province
Địa điểm/Location:             Khu C, KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An             Zone C, Nam Cam Industrial park, Nghi Loc district, Nghe An province
Điện thoại/ Tel: 0983833568/0917683929      
E-mail: congtygreenland@gmail.com  
                                                              Lĩnh vực thử nghiệm: Vật liệu xây dựng Field of testing: Civil - Engineering
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
  1.  
Đá vôi Limestone Xác định hàm lượng CaO Determination of CaO content Đến/ Up to 56  % TCVN 9191:2012
  1.  
Xác định hàm lượng CaCO3 Determination of CaCO3 content Đến/ Up to 99 % TCCS 01/GREEN LAND (2023)
  1.  
Xác định độ trắng Determination of  whiteness Đến/ Up to 99 % TCCS 02/GREEN LAND (2023)
  1.  
Bột đá vôi Limestone powder Xác định thành phần cỡ hạt Determination of particle size composition ( 0,02 ~ 1 000) µm TCCS 03/GREEN LAND (2023)
Ghi chú / Notes:
  • TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard  
  • TCCS: Phương pháp do phòng thí nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
 
Ngày hiệu lực: 
03/08/2026
Địa điểm công nhận: 
Khu C, KCN Nam Cấm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
Số thứ tự tổ chức: 
1323
© 2016 by BoA. All right reserved