Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn

Đơn vị chủ quản: 
Công ty TNHH Tân Hưng
Số VILAS: 
1306
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Lĩnh vực: 
Đo lường – hiệu chuẩn
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn
Laboratory: Calibration Center
Cơ quan chủ quản:  Công ty TNHH Tân Hưng
Organization: Tan Hung Company Limited
Lĩnh vực: Đo lường - Hiệu chuẩn
Field: Measurement - Calibration
Người phụ trách/ Representative:  Vũ Trọng Lâm Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
  1.  
Lê Anh Tuấn Các phép hiu chun được công nhn / All accredited calibrations
  1.  
Vũ Trọng Lâm
  1.  
Đỗ Duy Đông
Số hiệu/ Code:  VILAS 1306 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:   08/05/2026 Địa chỉ/ Address:  Tầng 15, Tòa Nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội Địa điểm /Location: Tầng 15, Tòa Nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội Điện thoại/ Tel:             02438263203                                                                                                                Fax:      02438263310       E-mail:  sale@tanhunggroup.com                                                                                                                     Web:    tanhunggroup.com          Lĩnh vực hiệu chuẩn:               Độ dài Field of calibration:                              Length
TT Tên đại lượng đo hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn Measurand/ equipment calibrated Phạm vi đo Range of measurement Quy trình  hiệu chuẩn Calibration Procedure Khả năng đo và         hiệu chuẩn (CMC)1/ Calibration and Measurement Capability (CMC)1
1. Máy thủy chuẩn Automatic Level Độ lệch chuẩn đo cao/ Standard deviation height ≥ 0,8 mm/1 km TH-TB-003 (2023) 1,2 mm/1 km
2. Máy kinh vĩ Theodolite Độ chính xác đo góc/ Accuracy of horizontal angle ≥ 1″ TH-KV-001 (2023) 1,1″
3. Máy toàn đạc Total stations Độ chính xác đo góc/ Accuracy of horizontal angle ≥ 1″ TH-TĐ-002 (2023) 1,1″
Độ chính xác đo cạnh/ Accuracy of distance ± ( 1,5 + 2 ppm × D) mm [D]: m (1,5 + 3 ppm × D) mm [D]: m
Chú thích/ Note: - TH-XX-xxx (2023): Quy trình hiệu chuẩn do PTN xây dựng cập nhật, chỉnh sửa cập nhật năm 2023/ Laboratory -  developed calibration procedures which revised in 2023; (1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa. Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 significance digits./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ngày hiệu lực: 
13/04/2026
Địa điểm công nhận: 
Tầng 15, Tòa Nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
1306
© 2016 by BoA. All right reserved