Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai

Đơn vị chủ quản: 
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
Số VILAS: 
540
Tỉnh/Thành phố: 
Đồng Nai
Lĩnh vực: 
Dược
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm tỉnh Đồng Nai
Laboratory: Quality control center of Dong Nai Province
Cơ quan chủ quản:  Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
Organization: Dong Nai Province Department of Health
Lĩnh vực thử nghiệm: Dược
Field of testing: Pharmaceutical
Người quản lý/ Laboratorymanager: Nguyễn Kim Thy
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Nguyễn Kim Thy Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
           
 
Số hiệu/ Code:          VILAS 540
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký 
Địa chỉ/ Address:      Tổ 13, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Địa điểm/Location:   Tổ 13, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại/ Tel:          02513890215, 02513890217 Fax:       02513.890218
E-mail:                       ttkndongnai@yahoo.com.vn  
                                                              Lĩnh vực thử nghiệm: Dược Field of testing:            Pharmaceutical           
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
  1.  
Thuốc (thành phẩm) Drug (Finished products) Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of weight   Dược điển Việt Nam, Dược điển các nước, các tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y tế cấp số đăng ký. Vietnamese Pharmacopoeia, Foreign Pharmacopoeias and In- House Specifications appoved by MOH
  1.  
Xác định độ rã Determination of Disintergration
  1.  
Xác định độ hòa tan Determination of Dissolution
  1.  
Thuốc (nguyên liệu, thành phẩm) Drug (Materials and Finished products) Xác định tỷ trọng Determination of Density
  1.  
Xác định pH Determination of pH value
  1.  
Xác định độ ẩm Phương pháp sấy, cất dung môi Determination of water by loss on drying, solvent distillation
  1.  
Định lượng các hoạt chất chính Phương pháp quang phổ, đo thể tích Assay of active pharmaceutical ingredient UV-VIS, Volumetric method
  1.  
Thử định tính Phương pháp hóa học, phổ tử ngoại, sắc ký lớp mỏng Test for Identification Chemical, UV-VIS, TLC method
  1.  
Thuốc thành phẩm Drug (Finished products) Thử giới hạn nhiễm khuẩn (vi khuẩn hiếu khí tổng số, nấm men, nấm mốc) Test for Microbial Contamination (total aerobic bacteria, yeast, mold)
 
Ngày hiệu lực: 
11/07/2026
Địa điểm công nhận: 
Tổ 13, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Số thứ tự tổ chức: 
540
© 2016 by BoA. All right reserved