Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa

Đơn vị chủ quản: 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Số VILAS: 
742
Tỉnh/Thành phố: 
Khánh Hòa
Lĩnh vực: 
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa
Laboratory: Resources and Environment Monitoring Center
Cơ quan chủ quản: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa
Organization: Khanh Hoa Department of Natural resources and environment
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
Người quản lý: Đồng Thị Quyên
Laboratorymanager:  
Người có thẩm quyền ký:  
Approved signatory:  
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Đồng Thị Quyên Các phép thử được công nhận/ Accredited tests
 1.  
Lê Xuân Tiến Các phép thử được công nhận/ Accredited tests
 1.  
Võ Tấn Thương Các phép thử được công nhận/ Accredited tests
       
 
Số hiệu/ Code:  VILAS 742
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03 năm kể từ ngày ký
Địa chỉ/ Address:        99A, Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa
Địa điểm/Location:    99A, Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại/ Tel:         02583.811027 Fax:  02583.811028
E-mail: Website:
                                    Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Nước ngầm, nước biển, nước thải, nước mặt và nước sạch Underground water, sea water,  wastewater, surface water and domestic water Xác định hàm lượng Nitrat (NO-3) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Nitrate (NO-3) Spectrophotometric method 0,02 mg/L SMEWW 4500 NO3- E:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Nitrit (NO2-) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Nitrite nitrogen content (NO2-N) Spectrophotometric method 0,003 mg/L SMEWW 4500 NO2- B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Amoniac (NH3) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of amoniac nitrogen content (NH3) Spectrophotometric method 0,02 mg/L SMEWW 4500 NH3 B&F:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Florua (F-) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Fluoride content (F-) Spectrophotometric method 0,07mg/L SMEWW 4500 F.B&D:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Cyanua (CN­-)  Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Cyanide content (CN-) Spectrophotometric method 0,002mg/L SMEWW 4500 CN- B&E:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Fe Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Iron content (Fe-) Spectrophotometric method 0,02 mg/L SMEWW 3500 B :2017
 1.  
Nước ngầm, nước biển, nước thải và nước mặt Underground water, sea water, wastewater and surface water Xác định hàm lượng tổng Photpho Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of total Phosphor content Spectrophotometric method 0,03 mg/L SMEWW 4500 P.B&E:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Photphat (PO43-) Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Phosphate content (PO43-) Spectrophotometric method 0,03 mg/L SMEWW 4500 P.E :2017
 1.  
Nước ngầm, nước biển, nước thải và nước mặt Underground water, sea water, wastewater and surface water Xác định tổng chất rắn lơ lửng (TSS) Phương pháp lọc qua cái lọc sợi thủy tinh Determination of suspended solids Filtration through glass-fibre filters 6,0 mg/L SMEWW 2540 D:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Nitơ Phương pháp vô cơ hóa xúc tác sau khi khử bằng hợp kim Devarda Determination of Nitrogen content Catalytic digestion after reduction with Devarda’s alloy 3,0 mg/L TCVN 6638:2000
 1.  
Nước ngầm, nước thải, nước mặt và nước sạch Underground water, wastewater, surface water and domestic water Xác định hàm lượng Clorua (Cl-)  Phương pháp chuẩn độ Determination of Chloride content Titrimetric method 5 mg/L SMEWW 4500-Cl-.   B:2017
 1.  
Nước biển, nước thải và nước mặt Sea water, wastewater and surface water Xác định nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) Determination of biochemical oxygen demand 3,0 mg/L SMEWW 5210 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Phenol Phương pháp trắc quang sau chưng cất Determination of Phenol content Spectrometric methods after distillation 0,003 mg/L TCVN 6216:1996
 1.  
Nước ngầm và nước sạch Underground water, domestic water Xác định tổng chất rắn hòa tan (TDS) - Phương pháp lọc qua cái lọc sợi thủy tinh, sấy khô ở (108±2) oC Determination of dissolved solids Filtration through glass-fibre filter, dried at (180±2) oC 25 mg/L SMEWW 2540 C:2017
 1.  
Xác định độ cứng toàn phần  Phương pháp chuẩn độ Determination of total hardness Titrimetric method 1,6 mg CaCO3/L SMEWW 2340 C:2017
 1.  
Xác định chỉ số Permanganate Phương pháp chuẩn độ Determination of Permanganate  Titrimetric method 0,5 mg/L TCVN 6186:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Sunfat (SO42-) Phương pháp trắc quang UV - VIS Determination of Sulfate content  Spectrophotometric method 5,0 mg/L SMEWW 4500-SO42- E:2017
 1.  
Nước thải và nước mặt Wastewater and surface water Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) Phương pháp chuẩn độ Determination of Chemical Oxygen Demand (COD) Titrimetric method 7 mg/L SMEWW 5220 B :2017
 1.  
Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD) Phương pháp chuẩn độ Determination of Chemical Oxygen Demand (COD) Titrimetric method 40 mg/L SMEWW 5220 C:2017
 1.  
Xác định hàm lượng amoniac (NH3) Phương pháp chưng cất và chuẩn độ Determination of Amoniac nitrogen content (NH3) Titrimetric method 0,8 mg/L SMEWW 4500 NH3.B&C:2017
 1.  
Xác định hàm lượng chất hoạt động bề mặt Phương pháp trắc quang UV-VIS Determination of Anionic surfactants  content Spectrophotometric method 0,03 mg/L TCVN 6622-1:2009
 1.  
Xác định độ kiềm Phương pháp chuẩn độ Determination of bicarrbonate from alkalinity Titrimetric Method 5,0mg CaCO3/L SMEWW 2320 B:2017
 1.  
Nước thải Wastewater Xác định độ màu Phương pháp trắc quang UV-Vis Determination of colorby Spectrophotometric method 8,0 Pt/Co SMEWW 2120 C:2017
 1.  
Nước ngầm Underground water Xác định tổng chất rắn (TS) Phương pháp sấy khô ở (103~105) oC Determination of total solids Dried at (103~105) oC method 25 mg/L SMEWW 2540 B:2017
 1.  
Nước ngầm,  nước thải,  nước mặt, nước sạch Underground water, wastewater, surface water and domestic water Xác định hàm lượng Fe Phương pháp F-AAS Determination of Iron content F-AAS method 0,1 mg/L SMEWW 3111 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Mn Phương pháp F-AAS Determination of Mangane content F-AAS method 0,03 mg/L SMEWW 3111 B:2017
 1.  
Nước ngầm,  nước thải,  nước mặt, nước sạch Underground water, wastewater, surface water and domestic water Xác định hàm lượng Zn Phương pháp F-AAS Determination of Zinc content F-AAS method 0,03 mg/L SMEWW 3111 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Lead content GF-AAS method 2 ng/mL SMEWW 3113 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Cu Phương pháp GF-AAS Determination of Copper content GF-AAS method 2,3 ng/mL SMEWW 3113 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Cd Phương pháp Determination of Cadmium content GF-AAS method 0,45 ng/mL SMEWW 3113 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Cr Phương pháp GF-AAS Determination of Chrom content GF-AAS method 1,56 ng/mL SMEWW 3113 B:2017
 1.  
Đất, trầm tích Soil, sediment Xác định hàm lượng Fe Phương pháp F-AAS Determination of Iron content F-AAS method 20 mg/kg SMEWW 3111 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Mn Phương pháp F-AAS Determination of Zinc content F-AAS method 6 mg/kg SMEWW 3111 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Zn Phương pháp F-AAS Determination of Zinc content F-AAS method          6 mg/kg SMEWW 3111 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Pb Phương pháp GF-AAS Determination of Lead content GF-AAS method 0,4 mg/kg SMEWW 3113 B:2017
 1.  
Đất, trầm tích Soil, sediment Xác định hàm lượng Cu Phương pháp GF-AAS Determination of Copper content GF-AAS method 0,46 mg/kg SMEWW 3113 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Cd Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium content GF-AAS method 0,09 mg/kg SMEWW 3113 B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Cr Phương GF-AAS Determination of Chrom content GF-AAS method 0,31 mg/kg SMEWW 3113 B:2017
Chú thích:  SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater  
Ngày hiệu lực: 
14/07/2026
Địa điểm công nhận: 
99A, Trần Quý Cáp, Nha Trang, Khánh Hòa
Số thứ tự tổ chức: 
742
© 2016 by BoA. All right reserved