Division of Engineering Technology

Đơn vị chủ quản: 
Thai Trung Rolling Mill Joint Stock Company
Số VILAS: 
1283
Tỉnh/Thành phố: 
Thái Nguyên
Lĩnh vực: 
Mechanical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ - VPCNCL ngày tháng năm 2023 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/2 Tên phòng thí nghiệm: Phòng kỹ thuật công nghệ Laboratory: Division of Engineering Technology Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung Organization: Thai Trung Rolling Mill Joint Stock Company Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ Field of testing: Mechanical Người quản lý/ Laboratory manager: Nguyễn Đức Lợi Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 1. Trần Tuấn Các phép thử được công nhận/All accredited tests 2. Nguyễn Đức Lợi 3. Nguyễn Trung Kiên 4. Vũ Trọng Đức Số hiệu/ Code: VILAS 1283 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký Địa chỉ/ Address: Tổ 13, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên No. 13, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province Địa điểm/Location: Tổ 13, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên No. 13, Cam Gia Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province Điện thoại/ Tel: 02083735690 Fax: 0208 373 5716 E-mail: info@ttr.com.vn Website: ttr.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1283 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 2/2 Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ Field of testing: Mechanical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Thép cốt bê tông Steel for concrete reinforcement Thử kéo - Xác định giới hạn chảy trên; - Xác định giới hạn bền kéo; - Xác định độ giãn dài tương đối sau khi đứt Tensile test - Determination of yiel point upper - Determination of tensile strenght - Determination of elongation Đến/Upto 1 500 kN TCVN197-4:2014 (ISO 6892-1:2009) TCVN 7937-1:2013 (ISO 15630-1:2010) JIS Z2241:2022 ASTM A370-22 2. Thử uốn Bending test Đến/to: 180o TCVN 198:2008 TCVN 7937-1:2013 (ISO 15630-1:2010) JIS Z2248:2022 ASTM A370-22 Ghi chú / Notes: - JIS: Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản/ Japanese Industrial Standard - ASTM: Hội Thử nghiệm và Vật liệu Hoa Kỳ/ American Society for Testing and Materials
Ngày hiệu lực: 
26/04/2026
Địa điểm công nhận: 
Tổ 13, Phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Số thứ tự tổ chức: 
1283
© 2016 by BoA. All right reserved