Environmental Lab

Đơn vị chủ quản: 
Ninh Binh Construction Consulting Joint – Stock Company
Số VILAS: 
1267
Tỉnh/Thành phố: 
Ninh Bình
Lĩnh vực: 
Biological
Chemical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng thử nghiệm Môi trường
Laboratory: Environmental Lab
Cơ quan chủ quản:  Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Ninh Bình
Organization: Ninh Binh Construction Consulting Joint – Stock Company
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh
Field of testing: Chemical, Biological
Người phụ trách/ Representative:  Đinh Lệnh Đoàn
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
 1.  
Đinh Lệnh Đoàn Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
 
 1.  
Nguyễn Thị Vân Anh  
Số hiệu/ Code:                   VILAS 1267  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 18/01/2026                            
Địa chỉ/ Address:   Số 746 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  
Địa điểm/Location:  Số nhà 12 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình  
Điện thoại/ Tel:        0229 387 1540     E-mail:         
     
             
                                                              Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing:             Chemical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Nước sạch Domestic water Xác định độ màu Determination of colour 5,0 mg/l Pt TCVN 6185:2015
 1.  
Xác định mùi vị Determination of taste   SMEWW 2150B:2017 SMEWW 2160B:2017
 1.  
Xác định độ đục Determination of turbidity 1,5 NTU SMEWW 2130:2017
 1.  
Xác định pH Determination of pH 2 ~ 12 TCVN 6492:2011
 1.  
Xác định hàm lượng Clo dư Determination of free Chlorine content 0,2 mg/L Hach Method 8021 (DR 890)
 1.  
Xác định hàm lượng tổng Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ EDTA Determination of the sum of calcium and magnesium EDTA titrimetric method 5 mgCaCO3/L TCVN 6224:1996
 1. o
Xác định hàm lượng Clorua Phương pháp chuẩn độ Bạc Nitrat với chỉ thị Cromat (phương pháp Mo) Determination of chloride content Silver nitrate titration with chromate indicator (Mohr’s method) 5,0 mg/L TCVN 6194:1996
 1.  
Xác định chỉ số Pecmanganat Determination of permanganate index 1,5 mg/L TCVN 6186:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp trắc phổ sử dụng 1.10 phenantrolin Determination of Iron content Spectrometric method using 1.10 phenantrolins 0,05 mg/L TCVN 6177:1996
 1.  
Nước sạch Domestic water Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxim Determination of Manganese content Fomaldoxim spectrometric method 0,05mg/L TCVN 6002:1995
 1.  
Xác định hàm lượng Sunfat  Phương pháp độ đục Determination of Sulfate content Turbidimetric method 5 mg/L SMEWW 4500E:2017
 1. Nươ
Xác định hàm lượng Nitrat  Phương pháp trắc phổ dùng axit Sulfosalicylic Determination of Nitrate content Spectrometric method using Sulfosalicylic acid 1 mg/L TCVN 6180:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Nitrit Phương pháp trắc quang Determination of Nitrite content Molecular absorption spectrometric method 0,015 mg/L TCVN 6178:1996
Ghi chú/ Note: - SMEWW: Standard Method for the Examination of Water and Wastewater - Hach Method 8021: Phương pháp của nhà sản xuất Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh Field of testing:             Biological  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Nước sạch Domestic water Định lượng vi khuẩn Coliform Phương pháp lọc màng Enumeration of Coliform bateria Membrane filtration method 1 CFU/100mL TCVN 6187-1:2019
 1.  
Định lượng vi khuẩn E.Coli Phương pháp lọc màng Enumeration of Escherichia coli Membrane filtration method 1 CFU/100mL TCVN 6187-1:2019
 
Ngày hiệu lực: 
18/01/2026
Địa điểm công nhận: 
Số nhà 12 Đường Văn Tiến Dũng, Phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Số thứ tự tổ chức: 
1267
© 2016 by BoA. All right reserved