Eurocontrol Inspection Joint Stock Company

Số VIAS: 
028
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Tổ chức giám định/ Công ty Cổ phần Giám định Eurocontrol
Inspection Body: Eurocontrol Inspection Joint Stock Company
Số hiệu/ Code: VIAS 028
Địa chỉ trụ sở chính/ Số 26G Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
The main office:                              No. 26G Le Quoc Hung Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Địa điểm được công nhận/ Số 26G Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Accredited locations: Số 26G Le Quoc Hung Street, Ward 13, District 4, Ho Chi Minh City
Điện thoại/ Tel: 0283 9 433 729/ 0939 332 838  
Website: http://eurocontrol.com.vn/ Email: euc@eurocontrol.com.vn
Loại tổ chức giám định/ Loại A
Type of Inspection: Type A
Người phụ trách/ Representative: Nguyễn Hoài Tâm
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory :
TT Họ và tên Full name Phạm vi có thẩm quyền ký Approved signatory scope 
 1.  
Nguyễn Hoài Tâm Các chứng thư giám định/ All inspection certificates
 1.  
Võ Phương Thanh
 1.  
Nguyễn Kim Khôi
 
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:  03/ 11/ 2025
 
Lĩnh vực                      giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,                 quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Định lượng hàng hóa Weight and quantity Tất cả các loại hàng hóa All kinds of cargo
 • Khối lượng theo cân
Weight by scale
 • Khối lượng theo mớn
Weight by draft survey
 • Số lượng, kiểm đếm
Quantity, tallying
EUC-P07-M02 EUC-P07-M03 EUC-P07-M04
Máy móc, thiết bị Equipment & machinery Máy móc, thiết bị đơn lẻ. Máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ mới và đã qua sử dụng Single machinery, equipment; New and used/ secondhand machinery, equipment and technological lines
 • Số lượng chủng loại, tên gọi, xuất xứ, tình trạng, năm sản xuất, phạm vi sử dụng, tính chuyên dụng, tính đồng bộ
Quantity, type, name, origin, condition, year of manufacture, scope of use, specialization, synchronization
EUC-P07-M11 EUC-P07-M12 EUC-P07-M13 EUC-P07-M14 EUC-P07-M15
Khí, dầu mỏ, sản phẩm dầu mỏ, hóa chất Gas, petroleum and petrleum products, chemicals Xăng, dầu nhiên liệu, dầu diesel, dầu nhờn, nhựa đường, khí thiên nhiên hóa lỏng, hóa chất dạng lỏng, khí hóa lỏng Gasoline, fuel oil (FO), diesel oil (DO), lubricant, tar/ asphalt, gas, LNG, liquid chemicals, LPG
 • Khối lượng theo thể tích
Quantity by ullage/ sounding
 • Lấy mẫu
Sampling
EUC-P07-M20 EUC-P07-M21
Khoáng sản Minerals Than đá, muối công nghiệp Steam coal, industrial salt
 • Lấy mẫu
Sampling
EUC-P07-M22 EUC-P07-M23
Giám sát quá trình giao nhận hàng hoá Supervise process receipt and delivery of cargo Tất cả các loại hàng hóa All kinds of cargo
 • Tình trạng
Cargo condition
 • Giám sát xếp, dỡ hàng
Loading/ unloading control
 • Tình trạng vệ sinh, kín chắc hầm hàng
Hold cleanliness, hatch watertightness
EUC-P07-M05 EUC-P07-M06 EUC-P07-M27 EUC-P07-M28 EUC-P07-M32
Phế liệu Scrap Sắt, thép phế liệu Scrap iron, scrap steel
 • Khối lượng theo cân
Weight by scale
 • Khối lượng theo mớn
Weight by draft survey
 • Kiểm tra tỷ lệ tạp chất
Impurities ratio
 • Phân loại theo HS
Grading follow HS
EUC-P07-M16
Ghi chú/ Note: EUC-P07-M...: Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ Company's developed inspection procedures.  
Ngày hiệu lực: 
03/11/2025
Địa điểm công nhận: 
Số 26G Lê Quốc Hưng, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
28
© 2016 by BoA. All right reserved