Mechanical – Physical rubber research testing laboratory v.lab

Đơn vị chủ quản: 
Cao Su Viet Company Limited
Số VILAS: 
446
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Dương
Lĩnh vực: 
Mechanical
Tên phòng thí nghiệm: Phòng nghiên cứu và thử nghiệm cơ lý cao su v.lab
Laboratory: Mechanical – Physical rubber research testing laboratory v.lab
Cơ quan chủ quản:  Công ty TNHH Cao su Việt
Organization: Cao Su Viet Company Limited
Lĩnh vực thử nghiệm:
Field of testing: Mechanical
Người quản lý/ Laboratory manager: Trần Thị Hương
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
 1.  
Trần Thị Hương Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
 
 1.  
Nguyễn Phương Anh  
           
 
Số hiệu/ Code:  VILAS 446
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký
Địa chỉ/ Address:                 Lô B2-35, đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương             Lot B2-35, No. 2 Street, Tan Dong Hiep B Industrial Park, Di An city, Binh Duong province
Địa điểm/Location:             Lô B2-35, đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương             Lot B2-35, No. 2 Street, Tan Dong Hiep B Industrial Park, Di An city, Binh Duong province
Điện thoại/ Tel: 0274627 1144      
E-mail:              info@caosuviet.vn Website: www.vlab.vn
                                                              Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ Field of testing: Mechanical
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
 1.  
Cao su lưu hóa Vulcanized Rubber Xác định độ biến dạng dư khi nén Phương pháp B: Nén ở độ biến dạng không đổi Determination of compression set  Test method B: Compression set under constant deflection in air (7.9 ~ 50.2) % ASTM D395 - 18
 1.  
Xác định độ bền kéo đứt Phương pháp A: Mẫu quả tạ và mẫu thẳng Determination of tensile strength Method A: Dumbell and straight specimens (7.3 ~ 27.8) MPa ASTM D412 – 16 (2021)
 1.  
Xác định độ dãn dài khi đứt Phương pháp A: Mẫu quả tạ và mẫu thẳng Determination of ultimate elongation Method A: Dumbell and straight specimens (182 ~ 648) %
 1.  
Xác định ứng suất ở độ dãn dài 100%, 300% Phương pháp A: Mẫu quả tạ và mẫu thẳng Determination of tensile stress at 100%, 300% elongation Method A: Dumbell and straight specimens (2.3 ~ 17.6) MPa
 1.  
Xác định biến dạng dư sau khi đứt Phương pháp A: Mẫu quả tạ và mẫu thẳng Determination of tension set after break Method A: Dumbell and straight specimens (5.0 ~ 43.4) %
 1.  
Xác định độ mỏi động học Phương pháp B: Máy đo mỏi Demattia Determination of dynamic fatigue Test Method B: Demattia flexing machine 1 kilocycles ASTM  D430 - 06 (2018)
 1.  
Cao su lưu hóa Vulcanized Rubber Xác định sự thay đổi khối lượng do tác động của chất lỏng Determination of effect of liquids change in mass - ASTM D471 - 16a (2021)
 1.  
Xác định sự thay đổi kích thước do tác động của chất lỏng Determination of effect of liquids change in dimension -
 1.  
Xác định sự thay đổi các tính chất ứng suất do tác động của chất lỏng Determination of effect of liquids change in tensile strength and elongation -
 1.  
Xác định độ lão hóa Determination of deterioration in an air oven (-1 ~ -60)% ASTM D573 - 04 (2019)
 1.  
Xác định độ bóc tách cao su với kim loại Determination of peel or stripping strength of adhesive bonds (24.4 ~ 168.0) N/cm ASTM D903 - 98 (2017)
 1.  
Xác định độ tưng nẩy  Determination of resilience by vertical rebound (10 ~ 70) % ASTM D2632 - 15 (2019)
 1.  
Xác định độ bền xé Mẫu thử dạng góc Determination of tear strength Angle test pieces (16.7 ~ 142.7) kN/m JIS K 6252-1: 2015
 1.  
Xác định độ cứng (Durometer dạng A) Determination of hardness (Durometer Type A) (20 ~ 90) Shore A JIS K 6253-3 : 2012
 1.  
Xác định lượng mài mòn Máy mài mòn Akron, Phương pháp A  Determination of abrasion resistance Akron abrasion machine, Method A (0.190 ~ 1.317) cm3/ 1.61 km JIS K 6264-2 : 2005
 1.  
Cao su lưu hóa Vulcanized Rubber Xác định khối lượng riêng Phương pháp B Determination of density Test Method B (1.000 ~  1.500) Mg/m3 JIS K 6268 : 1998
 1.  
Cao su và hỗn hợp cao su Rubber and Compound Rubber Xác định độ co rút  Determination of shrinkage from mold dimensions (1.0 ~  2.0) % ASTM D955 - 21
 1.  
Xác định độ nhớt Mooney  Determination of Mooney viscosity (18.9 ~ 100.0) Mooney ASTM D1646 - 19a
 1.  
Xác định các thông số phục hồi ứng suất  Determination of stress relaxation -
 1.  
Xác định đặc tính tiền lưu hóa  Determination of pre - vulcanization characteristics -
 1.  
Xác định các thông số lưu hóa sử dụng thiết bị lưu hóa không có rotor Determination of vulcanization using rotorless cure meters - ASTM D5289 - 19a
Ghi chú/Note:
 • JIS: Japanese Industrial Standard
 • ASTM: American Society for Testing and Materials
 
Ngày hiệu lực: 
05/06/2026
Địa điểm công nhận: 
Lô B2-35, đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Số thứ tự tổ chức: 
446
© 2016 by BoA. All right reserved