Navicontrol Corporation

Số VIAS: 
054
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Tên Tổ chức giám định/ Công ty Cổ phần Giám định Nam Việt
Inspection Body: Navicontrol Corporation
số công nhận/  Accreditation Code: VIAS 054
Địa chỉ trụ sở chính/   Số 4/6, Đường số 3, Khu phố 4, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
The head office address:              No.4/6, 3rdst., Quarter 4, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Địa điểm công nhận/ Số 4/6, Đường số 3, Khu phố 4, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Accredited locations: No.4/6, 3rdst., Quarter 4, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Điện thoại/ Tel: (84.28) 22531519
Email: nvco@navicontrol.com.vn Website: www.navicontrol.com.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A / Type A
Người đại diện/  Authorized Person: Nguyễn Thế Long
Hiệu lực công nhận: Period of Validation  
             
Lĩnh vực          giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp,             qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và   bộ phận       liên quan Location(s) and relating division(s)
Hàng Hải Marine
  • Giám định con tàu trước khi cho thuê và nhận lại
On- Off hire survey
PPGĐ 23-2017 P. Kỹ thuật Nghiệp v Technical dept.
Tổn thất Damage survey
  • Giám định tổn thất hàng hoá Damage survey
PPGĐ 07-2017 P. Kỹ thuật Nghiệp v Technical dept.
Định Lượng Quantity
  • Khối lưng theo mớn nước
Weight by draft survey
  • Khối lượng theo phương pháp thể tích
Weight by volume method
  • Số lượng theo phương pháp đo thể tích
Quatity by volume method
PPGĐ 22-2017 PPGĐ 30-2017 PPGĐ 31-2017 PPGĐ 33-2017 PPGĐ 42-2017 P. Kỹ thuật Nghiệp v Technical dept.
Máy móc, thiết b : Máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ Machinery and equipment: Machinery, equipment and technological lines
  • Số lượng, chủng loại, đặc tính kỹ thuật, tình trạng, chất lượng ngoại quan, tính đồng bộ
Quantity, type, technical specifications, condition, quality, synchronism
PPGĐ 03-2017 PPGĐ 14-2017 PPGĐ 16A-2019 PPGĐ 38A-2019 PPGĐ 39B-2019 P. Kỹ thuật Nghiệp v Technical dept.
Ghi chú/ Note: PPGĐ xxxx : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES  
Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue
Phương pháp giám định slượng chi tiết PPGĐ 03-2017
Phương pháp giám định tổn thất PPGĐ 07-2017
Phương pháp giám định tình trạng – tính đồng bộ máy/thiết bị PPGĐ 14-2017
Phương pháp giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng có tuổi không phù hợp quy định tại quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 PPGĐ 16A-2019
Phương pháp giám định xác định khối lượng hóa chất lỏng chuyên chở bằng tàu biển PPGĐ 22-2017
Phương pháp giám định con tàu trước khi cho thuê và nhận lại (On-Off Hire survey) PPGĐ 23-2017
Phương pháp giám định nhựa đường lỏng chở trên tàu biển PPGĐ 30-2017
Phương pháp giám định khối lượng hàng hòa qua mớn nước PPGĐ 31-2017
Phương pháp giám định số/khối lượng xăng dầu từ tàu giao sang tàu nhận hoặc lên bồn. PPGĐ 33-2017
Phương pháp giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 PPGĐ 38A-2019
Phương pháp giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng có tuổi phù hợp quy định tại quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 PPGĐ 39A-2019
Phương pháp giám định thể tích cát chuyên chở trên phương tiện vận tải thủy PPGĐ 42-2017
 
Ngày hiệu lực: 
04/08/2026
Địa điểm công nhận: 
Số 4/6, Đường số 3, Khu phố 4, Phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
54
© 2016 by BoA. All right reserved