Các khóa đào tạo

Văn phòng Công nhận Chất lượng xin gửi đến Quý Tổ chức/ Doanh nghiệp kế hoạch đào tạo năm 2023 như sau:

 1. Các nội dung đào tạo của Hệ thống công nhận Phòng thí nghiệm (VILAS)
  1. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
  2. Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025
  3. Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm
  4. Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
  5. Kỹ năng cho Quản lý PTN
  6. Độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn
  7. Kỹ năng  chuyên gia đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm
  8. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp
  9. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử lĩnh vực hóa
  10. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử lĩnh vực sinh
  11. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thử lĩnh vực Cơ, điện, Vật liệu xây dựng
  12. Quản lý rủi ro
  13. Qui tắc ra quyết định
 2. Các khóa đào tạo của Hệ thống công nhận Tổ chức Giám định (VIAS)
  1. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 và các chính sách của VIAS
  2. Đánh giá nội bộ Tổ chức Giám định
  3. Kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong hoạt động giám định
  4. Giám định hàng tiêu dùng xuất khẩu
  5. Giám định hàng thủy sản xuất khẩu
 3. Các khóa đào tạo của Hệ thống công nhận Tổ chức Chứng nhận (VICAS)
  1. Hệ thống chứng nhận QMS theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1/3
  2. Hệ thống chứng nhận EMS theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1/2
  3. Hệ thống chứng nhận FSMS theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1, ISO/TS 22003
  4. Hệ thống chứng nhận MDMS theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1; IAF MD9
  5. Hệ thống chứng nhận PRODUCT theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065
  6. Đánh giá nội bộ tổ chức chứng nhận
 4. Các nội dung đào tạo của Hệ thống công nhận Phòng xét nghiệm y tế (VILAS)
  1. Tiêu chuẩn ISO 15189:2022
  2. Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý theo Tiêu chuẩn ISO 15189:2022
  3. Đánh giá nội bộ Phòng xét nghiệm y tế
  4. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp
  5. Độ không đảm bảo đo cho phòng xét nghiệm y tế
 5. Các nội dung đào tạo của Hệ thống công nhận Tổ chức thử nghiệm thành thạo (VIPAS)
  1. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17043
 6. Các nội dung đào tạo của Hệ thống công nhận Tổ chức sản xuất mẫu chuẩn (VIRAS)
  1. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17034

Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các Tổ chức/ Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự đào tạo đăng ký học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi đến Văn phòng Công nhận Chất lượng bằng thư, fax, email, điện thoại trước khi diễn ra khoá học ít nhất 5 ngày theo địa chỉ:

Văn phòng Công nhận Chất lượng
70 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Phòng Hành chính Tổng hợp
Tel: 024. 3791 1555; E-mail: boa.daotao@boa.gov.vn

© 2016 by BoA. All right reserved