Quality Technical Department

Đơn vị chủ quản: 
DABACO Oil Company Limited
Số VILAS: 
1347
Tỉnh/Thành phố: 
Bắc Ninh
Lĩnh vực: 
Chemical
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo Quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang/Page: 1/2 Tên phòng thí nghiệm: Phòng Quản lý Chất lượng (QA-QC) Laboratory: Quality Technical Department Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Dầu thực vật DABACO Organization: DABACO Oil Company Limited Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical Người quản lý: Nghiêm Thị Dung Laboratory manager: Nghiem Thi Dung Số hiệu/ Code: VILAS 1347 Hiệu lực công nhận kể từ ngày /01/2024 đến ngày /01/2027 Địa chỉ/ Address: Cụm CN Tân Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Tan Chi Industrial Cluster, Tan Chi Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province Địa điểm/Location: Cụm CN Tân Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Tan Chi Industrial Cluster, Tan Chi Commune, Tien Du District, Bac Ninh Province Điện thoại/ Tel: 0222 222 1888 Fax: 0222 222 1998 E-mail: info@dabacooil.com.vn Website: www.dabacooil.com.vn DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 1347 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 4.24 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 2/2 Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa Field of testing: Chemical TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method 1. Dầu thực vật Vegetable oils Xác định độ ẩm và tạp chất bay hơi Determination of Moisture and volatile matter AOCS Ca 2c-25 (2017) 2. Xác định chỉ số Peroxyt Phương pháp chuẩn độ Determination of Peroxide value Titration method AOCS Cd 8b-90 (2017) 3. Xác định chỉ số Iot Phương pháp chuẩn độ Determination of Iodine value Titration method AOCS Cd 1d-92 (2017) 4. Xác định hàm lượng xà phòng Phương pháp chuẩn độ Determination of Soap content Titration method AOCS Cc 17-95 (2017) 5. Xác định hàm lượng Phosphorus Phương pháp UV-Vis Determination of Phosphorus content UV-Vis method 4 mg/L AOCS Ca 12-55 (2017) 6. Xác định hàm lượng axit béo tự do Phương pháp chuẩn độ Determination of free fatty acid content Titration method AOCS Ca 5a-40 (2017) Ghi chú/ Note: - AOSC: American Oil Chemists’ Society
Ngày hiệu lực: 
18/01/2027
Địa điểm công nhận: 
Cụm CN Tân Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
Số thứ tự tổ chức: 
1347
© 2016 by BoA. All right reserved