PT Introduction

Giới thiệu chung

Thử nghiệm thành thạo là một trong các công cụ quan trong đối với các cơ quan công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng để đánh giá năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là phòng thí nghiệm - PTN). Đồng thời giúp các Phòng thí nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng cũng như chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm.

Hiện nay, các yêu cầu về việc tham gia thử nghiệm thành thạo rất được các cơ quan công nhận quốc tế, khu vực và quốc gia quan tâm. Đặc biệt, các cơ quan công nhận đã ký Thỏa ước thừa nhận lẫn nhau của Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm Châu Á Thái Bình Dương (APLAC) và Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC). Văn phòng Công nhận chất lượng (BoA) đã tổ chức, thực hiện và làm đầu mối tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo của APLAC, PTB và các tổ chức khác từ năm 1996 với các chương trình khác nhau cho nhiều lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn.

Các chương trình thử nghiệm thành thạo do Văn phòng Công nhận Chất lượng tổ chức, thực hiện và làm đầu mối phù hợp với yêu cầu của TCVN ISO/IEC 17043:2011 (ISO/IEC 17043:2010), APLAC PT 01, APLAC PT 02.

Chính sách về thử nghiệm thành thạo của Văn phòng Công nhận Chất lượng đã quy định các phòng thí nghiệm đăng ký công nhận và đã được công nhận phải tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo trước khi đăng ký công nhận và sau khi được công nhận (Chính sách thử nghiệm thành thạo- APL 03).

Thử nghiệm thành thạo là gì?

Thử nghiệm thành thạo (PT)/ Proficiency testing (PT): Đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua các so sánh liên phòng (TCVN ISO/ IEC 17043:2011);

So sánh liên phòng/ Interlaboratory comparison: Việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng mẫu thử hoặc trên mẫu thử tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện xác định trước (TCVN ISO/ IEC 17043:2011).

Bảo mật

Toàn bộ các thông tin về việc tham gia chương trình nghiệm thành thạo của các tổ chức tham gia được Văn phòng Công nhận Chất lượng thực hiện bảo mật. Các thông tin trên báo cáo liên quan tới các tổ chức tham gia được thể hiện bằng mã số kiểm soát. Các thông tin chỉ được cung cấp cho các chuyên gia đánh giá của BoA khi thực hiện đánh giá tại PTN.

Các tài liệu liên quan:

 APL 03 Chính sách về thử nghiệm thành thạo/ So sánh liên phòng;

Liên hệ: Nhóm Quản lý các chương trình thử nghiệm thành thạo của Văn phòng Công nhận Chất lượng

 Đầu mối thông tin về thử nghiệm thành thạo: Đặng Quốc Quân

 Tel: 84 4 37911552 (Ext 44 ); Mobile: 0912708995.

 Fax: 84 4 37911551.

 Email: ptboa@boa.gov.vn

© 2016 by BoA. All right reserved