Phòng kiểm định 3H

Đơn vị chủ quản: 
Công ty TNHH Kiểm định Hiệu chuẩn Thử nghiệm 3H
Số VILAS: 
440
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: 
Điện – Điện tử
DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS (Kèm theo quyết định số: /QĐ-VPCNCL ngày tháng 5 năm 2023 của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 1/2 Tên phòng thí nghiệm: Phòng kiểm định 3H Laboratory: 3H Verification Laboratory Cơ quan chủ quản: Công ty TNHH Kiểm định Hiệu chuẩn Thử nghiệm 3H Organization: 3H Experiment - Calibration - Verification Company Limited Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử Field of testing: Electricals - Electronics Người quản lý: Vũ Quang Hà Laboratory manager: Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory: TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope 1. Vũ Quang Hà Các phép thử nghiệm được công nhận/ Accredited tests 2. Vũ Ngọc Hải Đường Số hiệu/ Code: VILAS 440 Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký. Địa chỉ/Address: 68/8 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 68/8 Tran Tan street, Tan Son Nhi ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city Địa điểm/Location: 68/8 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh 68/8 Tran Tan street, Tan Son Nhi ward, Tan Phu district, Ho Chi Minh city Điện thoại/ Tel: 094 234 2327 E-mail: kiemdinh3h@gmail.com DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LIST OF ACCREDITED TESTS VILAS 440 AFL 01/12 Lần ban hành/Issued No: 3.00 Soát xét/ngày/ Revised/dated: Trang: 2/2 Lĩnh vực thử nghiệm: Điện - Điện tử Field of testing: Electricals - Electronics TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method 1. Thiết bị đóng cắt hạ áp Low voltage switchgear Đo điện trở cách điện Measurement of insulation resistance 0,2 MΩ/ (0 ~ 1 000) MΩ TCVN 6592-2 : 2009 2. Thí nghiệm cắt trong điều kiện cắt quá tải Opening under overload conditions test 1 mA/ (0 ~ 4 000) A Max 10 000 A 3. Thí nghiệm dòng điện rò Leakage current test 1 mA/ (0 ~ 1 000) mA 4. Hệ thống nối đất (x) Grounding System Đo điện trở nối đất Measurement of earth resistance 0,2 Ω/ (0 ~ 1 000) Ω TCVN 9385 : 2012 Ghi chú/ Notes: TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standards (x): Phép thử thực hiện tại hiện trường/ On-site test
Ngày hiệu lực: 
25/05/2026
Địa điểm công nhận: 
68/8 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
440
© 2016 by BoA. All right reserved