Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

Đơn vị chủ quản: 
Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc
Số VILAS: 
688
Tỉnh/Thành phố: 
Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: 
Dược
Hóa
Sinh
Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm Kim nghim thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm  
Laboratory: Drug, comestic and food Quality Control Center  
Cơ quan chủ quản:  Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc  
Organization: Department of health of Vinh Phuc Province  
Lĩnh vực thử nghiệm: Dược, Hóa, Sinh  
Field of testing: Pharmaceutical, Chemical, Biological  
Người quản lý/Lab manager:  Nguyễn Văn Long  
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope
 1.  
Nguyn Văn Long Các phép thđược công nhn/Accredited tests
 1.  
Phm Đình Tho
 1.  
Lê Th Mai Loan Các phép th Dược và Vi sinh được công nhận/ Accredited Pharmaceutical and Biological tests
 1.  
Nguyễn Trung Kiên Các phép th Mỹ phẩm, thực phẩm được công nhận/ Accredited Comestic and Food tests
 1.  
Vũ Th Hương
 1.  
Nguyễn Đình Dũng Các phép th Dược được công nhận / Accredited Pharmaceutical tests
 1.  
Nguyễn Lê Hải Phượng
Số hiệu/ Code:              VILAS 688  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Hiệu lực 3 năm kể từ ngày ký  
Địa chỉ/ Address:        37 Chu Văn An, thành ph Vĩnh Yên, tnh Vĩnh Phúc  
Địa điểm/Location:    37 Chu Văn An, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc  
Điện thoại/ Tel:          0211 386 1376 Fax:  0211 386 1376      
E-mail:                                  ttknvp@gmail.com Website: kiemnghiemvinhphuc.com  
       
                                                              Lĩnh vực thử nghiệm:              Dược Field of testing:                        Pharmaceutical  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
 1.  
Thuốc (Thành phẩm) Drugs (finish products) Cảm quan (tính chất, mô tả, hình thức) Appearance (Characters, description, form) - Dược điển Việt Nam (DĐVN), Dược điển các nước, các Tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y Tế cấp số            đăng ký Vietnamese Pharmacopeia, Foreign pharmacopeias, Specifications of the manufacturers appoved by MoH
 1.  
Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of weight -
 1.  
Xác định độ đồng đều hàm lượng Determination of uniformity of content -
 1.  
Xác định độ trong và màu sắc dung dịch Determination of clarity and colour solution -
 1.  
Phép thử độ đồng đều thể tích Test for uniformity of volume -
 1.  
Xác định độ lắng cặn Determination of residue -
 1.  
Xác định độ đồng nhất Determination of homogeneity -
 1.  
Xác định độ rã Determination of Disintegration -
 1.  
Xác định pH Determination of pH value -
 1.  
Xác định độ hòa tan Determination of Dissolution -
 1.  
Xác định hàm lượng Ethanol Determination of Ethanol content -
 1.  
Xác định nhiệt độ nóng chảy và khoảng nóng chảy Determination of Melting point -
 
 1.  
Xác định độ ẩm Phương pháp sấy Determination of moisture Loss on Drying method -
 1.  
Xác định hàm lượng nước Phương pháp Karl Fischer Determination of water content   Karl Fischer method -
 1.  
Thuốc (Thành phẩm) Drugs (finish products) Định tính các hoạt chất chính Phương pháp hóa học, sắc ký lớp mỏng, UV-Vis, HPLC Determination of active pharmaceutical ingredient (API) Chemical reactions, thin layer chromatography, UV-Vis, HPLC method - Dược điển Việt Nam (DĐVN), Dược điển các nước, các Tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y Tế cấp số             đăng ký Vietnamese Pharmacopeia, Foreign pharmacopeias, Specifications of the manufacturers appoved by MoH
 1.  
Nguyên liệu làm thuốc Drug material Định tính các hoạt chất chính Phương pháp IR Determination of active pharmaceutical ingredient (API) IR method  
 1.  
Thuốc (Thành phẩm) Drugs (finish products) Định lượng các hoạt chất chính Phương pháp chuẩn độ điện thế, chuẩn độ phức chất, khối lượng, UV-VIS, HPLC Assay of active pharmaceutical ingredient (API) Potentiomeric titration, complexonmetric titration, gravimetric, UV-VIS, HPLC method -
 1.  
Xác định độ tinh khiết Phương pháp hóa học, UV-Vis, sắc ký lớp mỏng, HPLC Determination of Purity Chemical, UV-Vis, TLC, HPLC method -
 1.  
Xác định hàm lượng nước Phương pháp cất dung môi Determination of water content Solvent distillation method -
 1.  
Thuốc thành phẩm, dược liệu Finish products, herbal Định tính các dược liệu Phương pháp hóa học, vi học, sắc ký lớp mỏng, HPLC Identification of herbal drugs Chemical reactions, microscopic, thin layer chromatography, HPLC method -
 1.  
Xác định hàm lượng tro: Tro toàn phần, tro không tan trong acid, tro sulfat, tro không tan trong nước. Determination of Ash content: Sulphated ash, total ash, acid insoluble ash, water soluble ash -
 1.  
Dược liệu Herbal Xác định tỷ lệ vụn nát Determination of fragementation - Dược điển Việt Nam (DĐVN), Dược điển các nước, các Tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y Tế cấp số             đăng ký Vietnamese Pharmacopeia, Foreign pharmacopeias, Specifications of the manufacturers appoved by MoH
 1.  
Dược liệu Herbal Xác định tạp chất lẫn Determination of foreign matter -
 1.  
Mỹ phẩm Cosmetic Xác định chỉ số pH Determination of pH value 2 ~ 12 KNVP/TQKT/ MP.28/2020
 
 1.  
Định tính các chất cấm: Dexamethasone acetat, Betamethason, Prednisolon Phương pháp HPLC Determination of forbidden substances HPLC method Predsinolon: 12,5 µg/g Betamethason: 12,5 µg/g Dexamethason acetat: 20 µg/g KNVP/TQKT/ MP.01/2016
Ghi chú/Note:
 • KNVP/TQKT/TP..., KNVP/TQKT/MP...: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
Lĩnh vực thử nghiệm:              Hóa Field of testing:                        Chemical  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
 
 1.  
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Health supplement Cảm quan (tính chất, mô tả, hình thức) Appearance (Characters, description, form) - KNVP/TQKT/ TP.19/2020
 1.  
Xác định hàm lượng Vitamin B1, B2, B6 Phương pháp HPLC Determination of B1, B2, B6 vitamin content HPLC method B1: 3,9 mg/g B2: 0,18 mg/g B6: 0,16 mg/g KNVP/TQKT/ TP.06/2017
 1.  
Xác định hàm lượng Vitamin E Phương pháp HPLC Determination of vitamin E content HPLC method 0,058 mg/g KNVP/TQKT/ TP.02/2016
 1.  
Xác định hàm lượng Arginin HCl Phương pháp HPLC Determination of Arginin HCl content HPLC method 0,0178 mg/g KNVP/TQKT/ TP.05/2020
 1.  
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (dạng rắn, thân dầu) Health supplement (Solid, Oil) Xác định độ đồng đều khối lượng Determination of uniformity of weight - KNVP/TQKT/ MP.10/2020
 1.  
Xác định độ tan rã Determination of Disintegration - KNVP/TQKT/ MP.12/2020
 1.  
Xác định hàm lượng tro: Tro toàn phần, tro không tan trong acid, tro sulfat, tro không tan trong nước. Determination of Ash: Sulphated ash, total ash, acid insoluble ash, water soluble ash - KNVP/TQKT/ MP.13/2018
 1.  
Xác định độ ẩm Phương pháp sấy Determination of moisture Loss on drying method - KNVP/TQKT/ MP.06/2018
 1.  
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (dạng lỏng) Health supplement (Liquid) Phép thử độ đồng đều thể tích Test for uniformity of volume - KNVP/TQKT/ MP.18/2018
 1.  
Xác định độ lắng cặn Determination of residue - KNVP/TQKT/ MP.20/2018
 1.  
Xác định chỉ số pH Determination of pH value - KNVP/TQKT/ MP.17/2018
 1.  
Xác định khối lượng riêng và tỷ trọng Determination of weight per mililit and relative density - KNVP/TQKT/ MP.11/2020
 1.  
Nước sạch Domestic water Xác định pH Determination of pH value 2 ~ 12 TCVN 6492:2011
 1.  
Xác định tng s Canxi và Magie Phương pháp chuẩn độ thể tích Determination of the sum of Calcium and Magnesium Titration method 6,6 mg/L CaCO3 TCVN 6224:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Sắt Phương pháp F-AAS Determination of Iron content F-AAS method 0,2 mg/L SMEW 3111B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Asen Phương pháp Hydri-AAS (kỹ thuật hydrua) Determination Arsenic content Hydride tecnique-AAS method 1 µg/L TCVN 6626:2000
 1.  
Xác định ch s Permanganat Phương pháp chuẩn độ thể tích Determination of Permanganate index  Titration method 0,9 mg O2/L TCVN 6186:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Clorua Phương php Sắc ký ion Determination of Chloride content Liquid chromatography of ions method 2,0 mg/L TCVN 6494-1:2011
 1.  
Xác định hàm lượng Amoni (NH4+) Phương php Sắc ký ion Determination of NH4+ content. Liquid chromatography of ions method 0,043 mg/L TCVN 6660:2000
 1.  
Xác định hàm lượng Nitrat Phương php Sắc ký ion Determination of Nitrate content Chromatography of ions method 0,23 mg/L TCVN 6494-1:2011
 1.  
Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium content GF-AAS method 0,11 µg/L TCVN 6197:2008
 1.  
Xác định hàm lượng Sulfat Phương php Sắc ký ion Determination of Sulfate content Liquid chromatography of ions method 1,0 mg/L TCVN 6494-1:2011
 1.  
Nước sạch Domestic water Xác định hàm lượng Chì Phương pháp GF-AAS Determination of Lead content GF-AAS method 0,54 µg/L ISO 15586:2003
 1.  
Xác định hàm lượng Florua Phương php Sắc ký ion Determination of Fluoride content Liquid chromatography of ions method 0,2 mg/L TCVN 6494-1:2011
 1.  
Xác định hàm lượng Nitrit Phương php Sắc ký ion Determination of Nitrite content Liquid chromatography of ions method 0,012 mg/L TCVN 6494-1:2011
 1.  
Xác định hàm lượng Đồng Phương pháp F-AAS Determination of Copper content F- AAS method 0,2 mg/L SMEW 3111B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp F-AAS Determination of Manganese content F- AAS method 0,05 mg/L SMEW 3111B:2017
 1.  
Nước ung đóng chai Bottled drinking water Xác định hàm lượng Nitrit Phương php UV-VIS Determination of Nitrite content UV-VIS method 0,008 mg/L TCVN 6178:1996
 1.  
Xác định hàm lượng Nitrat Phương php Sắc ký ion Determination of Nitrate content Liquid chromatography of ions method 1,0 mg/L TCVN 6494-1:2011
 1.  
Xác định hàm lượng Cadimi Phương pháp GF-AAS Determination of Cadmium content GF-AAS method 0,1 µg/L TCVN 6197:2008
 1.  
Xác định hàm lượng Asen Phương pháp AAS (kỹ thuật hydrua) Determination Arsenic content Hydride technique-AAS method 1 µg/L TCVN 6626:2000  
 1.  
Nước ung đóng chai Bottled drinking water Xác định hàm lượng Thủy ngân Phương pháp AAS (hóa hơi lạnh) Determination of Mercury content Cold vapour AAS  method 0,3 µg/L TCVN 7877:2008
 1.  
Xác định hàm lượng Chì Phương pháp GF-AAS Determination of Lead content GF-AAS method 0,54 µg/L ISO 15586:2003
 1.  
Xác định hàm lượng Florua Phương php Sắc ký ion Determination of Fluoride content Liquid chromatography of ions method 0,2 mg/L TCVN 6494-1:2011
 1.  
Xác định hàm lượng Nitrit Phương php Sắc ký ion Determination of Nitrite content Liquid chromatography of ions method 0,04 mg/L TCVN 6494-1:2011
 1.  
Xác định hàm lượng Đồng Phương pháp F-AAS Determination of Copper content F-AAS method 0,2 mg/L SMEW 3111B:2017
 1.  
Xác định hàm lượng Mangan Phương pháp F-AAS Determination of Manganese content F-AAS method 0,05 mg/L SMEW 3111B:2017
Ghi chú/Note:
 • KNVP/TQKT/TP..., KNVP/TQKT/MP...: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
 • ISO: International Organization for Standardization
 • SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water 
 • TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia.
Lĩnh vực thử nghiệm:              Sinh Field of testing:                        Biological  
TT Tên sản phẩm, vật liệu được thử Materials or product tested Tên phép thử cụ thể The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử Test method
 1.  
Thực phẩm, Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Food, Health supplement Đnh lượng vi sinh vt trên đĩa thch K thut đếm khun lc 300C Enumeration of microorganisms Colony count technique at 300C    TCVN 4884-1:2015
 1.  
Định lượng Coliforms K thut đếm khun lc Enumeration of Coliforms Colony-count technique   TCVN 6848:2007
 1.  
Định lượng Bacillus cereus giả định trên đĩa thch K thut đếm khun lc 300C Enumeration of presumptive Bacillus cereus Colony-count technique at 300C   TCVN 4992:2005
 1.  
Định lượng nấm men, nấm mốc Kỹ thuật đếm khuẩn lạc trong các sản phẩm có hoạt độ nước nhỏ hơn hoặc bằng 0,95 Enumeration of yeasts and moulds Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95   TCVN 8275-2:2010
 1.  
Thc phm Food Định lượng Escherichia coli dương tính β-glucuronidaza Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 440C sử dụng 5-bromo-4-clo-3-indolyl- β-D-glucuronid Enumeration of β-glucuronidase-positive Escherichia coli Colony-count technique at 44 0C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-glucuronide   TCVN 7924-2:2008
 1.  
Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Health supplement Định lượng Staphylococci có phn ng dương tính Coagulase (Staphylococcus aureus và các loài khác) trên đĩa thch K thut s dng môi trường thch Baird-Parker Enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Technique using Baird-Parker agar medium   TCVN 4830-1:2005
 1.  
Nước sạch Domestic water Phát hiện và đếm Staphylococcus aureus Phương pháp màng lọc Detection and enumeration of Staphylococcus aureus Membrane filtration method LOD50:                 1 CFU/100 mL SMEWW 9213B:2017
 1.  
Nước sạch, nước đá, nước ung đóng chai Domestic water, ice water, bottled drinking water Định lượng Escherichia coli và Coliforms Phương pháp màng lc Enumeration of Escherichia coli and Coliforms Membrane filtration method   TCVN 6187-1:2019
 1.  
Nước đá, nước ung đóng chai Ice water, bottled drinking water Định lượng Pseudomonas aeruginosa Phương pháp màng lc Enumeration of Pseudomonas aeruginosa Membrane filtration method   TCVN 8881:2011
 1.  
Nước ung đóng chai, nước đá Bottled drinking water, Ice water, Phát hiện và đếm cầu khuẩn đường ruột Phương pháp màng lc Detection and enumeration of intestinal enterococci Membrane filtration method LOD50:               1 CFU/100 mL TCVN 6189-2:2009
 1.  
Phát hiện và đếm Bào tử kỵ khí khử sulfit Phương pháp màng lc Enumeration of the spores of sulfite - reducing anaerobes (clostridia) Membrane filtration method LOD50:                 1 CFU/100 mL TCVN 6191-2:1996
 1.  
Thuốc (Thành phẩm) Drugs (Finish products) Xác định giới hạn nhiễm khuẩn (tổng vi khuẩn hiếu khí, tổng nấm mốc và nấm men, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, Salmonella spp., Enterobacteriacea) Determination of microbial contamination (aerobic bacteria, yeasts and moulds, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, Salmonella spp., Enterobacteriacea) - Dược điển Việt Nam (DĐVN), Dược điển các nước, các Tiêu chuẩn cơ sở do Bộ Y Tế cấp số đăng ký Vietnamese Pharmacopeia, Foreign pharmacopeias, Specifications of the manufacturers appoved by MoH
 1.  
Định lượng kháng sinh bằng phương pháp vi sinh (Gentamicin sulfat, Spiramicin, Erythromycin) Microbial antibiotics assay -
 1.  
Thử vô khuẩn Test for sterility -
 1.  
Thử nội độc tố vi khuẩn Phương pháp tạo gel Test for Bacterial Endotoxin Gel clot method -
 1.  
Mỹ phẩm Cosmetic Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí, nấm men, nấm mốc có thể sống lại được Enumeration of aerobic mesophilic bacteria, yeast, and mould present   ACM 006:2013
 1.  
Phát hiện Candida albicans Detection of Candida albicans LOD50:                 1 CFU/g ISO 18416:2015
 1.  
Phát hiện Pseudomonas aeruginosa Detection of Pseudomonas aeruginosa LOD50:                 1 CFU/g ISO 22717:2015
 1.  
Phát hiện Staphylococus aureus Detection of Staphylococus aureus LOD50:                 1 CFU/g ISO 22718:2015
Ghi chú/Note:
 • KNVP/TQKT/TP..., KNVP/TQKT/MP...: Phương pháp do phòng thử nghiệm xây dựng/ Laboratory developed method
- ISO: International Organization for Standardization           - SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater            - TCVN: Tiêu chuẩn Quốc gia.           - ACM: Phương pháp hòa hợp ASEAN           - LOD: giới hạn phát hiện/limit of detection  
Ngày hiệu lực: 
10/07/2026
Địa điểm công nhận: 
37 Chu Văn An, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Số thứ tự tổ chức: 
688
© 2016 by BoA. All right reserved