Các khóa đào tạo

A. Các nội dung đào tạo của Hệ thống công nhận Phòng thí nghiệm Việt Nam (VILAS)

 1. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và các chính sách của VILAS
 2. Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý
 3. Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm
 4. Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm
 5. Kỹ năng cho Quản lý PTN
 6. Ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm/ hiệu chuẩn
 7. Kỹ năng  chuyên gia đánh giá nội bộ phòng thí nghiệm
 8. Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của Phương pháp
 9. Chuyển đổi phiên bản mới ISO/IEC 17025:2017
 

B. Các khóa đào tạo của Hệ thống công nhận Tổ chức Giám định (VIAS)

 1. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 và các chính sách của VIAS
 2. Đánh giá nội bộ Tổ chức Giám định
 

C. Các khóa đào tạo của Hệ thống công nhận Tổ chức Chứng nhận (VICAS)

 1. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2011 “Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu cho  tổ chức đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý” và các chính sách của VICAS
 2. Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 “Yêu cầu chung cho tổ chức chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn” và các chính sách của VICAS
 3. Tiêu chuẩn ISO TS 22003:2007 “Yêu cầu chung cho tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 4. Đánh giá nội bộ tổ chức chứng nhận
 

Văn phòng Công nhận Chất lượng trân trọng kính mời các Tổ chức/ Doanh nghiệp có nhu cầu tham dự đào tạo đăng ký học theo biểu mẫu “Phiếu đăng ký tham dự đào tạo” và gửi đến Văn phòng Công nhận Chất lượng bằng thư, fax, email, điện thoại trước khi diễn ra khoá học ít nhất 5 ngày theo địa chỉ:

Văn phòng Công nhận Chất lượng - 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024 3791 1552   E-mail: boa.daotao@boa.gov.vn  

Trân trọng ./.

© 2016 by BoA. All right reserved