China Dragon (Guangxi) Testing and Inspection Co., Ltd

Số VIAS: 
096
Tên Tổ chức giám định/ Name of Inspection Body: China Dragon (Guangxi) Testing and Inspection Co., Ltd
số công nhận/   Accreditation Code: VIAS 096
Địa chỉ trụ sở chính /   Head office address: Phòng 1409 tầng 14, trung tâm tài chính Yahang, số 55 đường Kim Hồ, quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc Room 1409, 14th Floor, Yahang Fortune Center, No. 55, Jinhu Road, Qingxiu District, Nanning City, Guangxi Province, China
Địa điểm công nhận/ Accredited locations: Phòng 1409 tầng 14, trung tâm tài chính Yahang, số 55 đường Kim Hồ, quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc Room 1409, 14th Floor, Yahang Fortune Center, No. 55, Jinhu Road, Qingxiu District, Nanning City, Guangxi Province, China
Điện thoại/ Tel: +84-225 3880588
Email: info@cticlab.com Website: www.cticlab.com
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A / Type A
Người đại diện: Authorized Person: He Yong (Arron Ho)
Hiệu lực công nhận kể từ ngày  23 / 10 / 2023 đến ngày 22 / 10 / 2026 Period of validation from 23 / 10 / 2023 to 22 / 10 / 2026
             
Lĩnh vực          giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp,             qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và        bộ phận liên quan Location(s) and relating division(s)
Hàng tiêu dùng: Sản phẩm đồ chơi Consumer goods: Toys products Giám định ngẫu nhiên công đoạn cuối cùng Final random inspection WI-QCM-001 WI-QCM-002 WI-QCM-003 Bộ phận giám định Inspection Department
Ghi chú/ Note:
  • WI-QCM: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods
DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES  
Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue
Quy trình giám định ngẫu nhiên công đoạn cuối cùng Final random inspection process WI-QCM-001 (Verion: A/2, Date of issue: 22/08/2022)
Quy phạm giám định hàng Hasbro Inspection specification of Hasbro WI-QCM-002 (Verion: A/2, Date of issue: 22/08/2022)
Quy trình giám định hàng đồ chơi Toys final random inspection WI-QCM-003 (Verion: A/1, Date of issue: 22/08/2022)
                                                                                                                                                      
Ngày hiệu lực: 
22/10/2026
Địa điểm công nhận: 
Phòng 1409 tầng 14, trung tâm tài chính Yahang, số 55 đường Kim Hồ, quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc
Số thứ tự tổ chức: 
96
© 2016 by BoA. All right reserved