Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol

Số VIAS: 
040
Tỉnh/Thành phố: 
TP Hồ Chí Minh
Tên Tổ chức giám định/ Công ty Cổ phần Giám định Khử trùng Vietnamcontrol
Inspection Body: Vietnamcontrol Inspection Fumigation Joint Stock Company
Mã số công nhận/  Accreditation Code: VIAS 040
Địa chỉ trụ sở chính /   136 Lê Đình Cẩn, P. Tân Tạo, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
The head office address: 136 Le Dinh Can Str., Tan Tao Ward, Binh Tan Dist., Ho Chi Minh City
Địa điểm công nhận/ 94 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Accredited locations: 94 Nguyen Cuu Van Str., Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Điện thoại/ Tel: 028 39117095/ 0908 46 46 45
Email: info@vietnamcontrol.com landtn@vietnamcontrol.com Website: www.vietnamcontrol.com
Loại tổ chức giám định/  Type of Inspection: Loại A / Type A
Người đại diện / Ông Nguyễn Hoàng Minh
Authorized Person: Mr. Nguyen Hoang Minh
Hiệu lực công nhận: Period of Validation 27/05/2025
 
Lĩnh vực          giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp,                   qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và           bộ phận liên quan Location(s) and relating division(s)
Vật liệu kim loại: Thép Metal materials: Steel   Tình trạng, chất lượng (quy cách, các chỉ tiêu ngoại quan, cơ lý, hoá học) Condition, quality (specification, criteria of appearance, physio-mechanical, chemical properties) 17020VIF-I-P07 Phòng Giám định – Chứng nhận Inspection and Certification Department
Máy móc và thiết bị: Máy, thiết bị đơn lẻ và dây chuyền Machinery and equipments: Machinery, equipments and production line Tính đồng bộ Synchronyzation 17020VIF-I-P08 Phòng Giám định – Chứng nhận Inspection and Certification Department
Ghi chú/ Note:  17020VIF-I-Pxx : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES  
Tên phương pháp/ qui trình giám định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue
Quy trình Giám định thép Steel inspection procedure 17020VIF-I-P07/ 2022
Quy trình Giám định tính đồng bộ của máy móc, thiết bị Procedure of inspection the synchronization of machinery, equipments and production lines 17020VIF-I-P08/ 2022
                                                                                                                                                                               
Ngày hiệu lực: 
27/05/2025
Địa điểm công nhận: 
Số 94 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Số thứ tự tổ chức: 
40
© 2016 by BoA. All right reserved