Công ty TNHH dịch vụ thử không phá hủy Q.I.S

Số VIAS: 
095
Tỉnh/Thành phố: 
Bà Rịa - Vũng Tàu
Tên Tổ chức giám định/ Inspection Body: Công ty TNHH dịch vụ thử không phá hủy Q.I.S Q.I.S Non-Destructive Testing Services Company Limited
số công nhận/   Accreditation Code: VIAS 095
Địa chỉ trụ sở chính /   The head office address: 02 Lô L, đồi 2, đường Bình Giã, Phường 10, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam 02L, Hill Two, Binh Gia road, Ward 10, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau province, Vietnam
Địa điểm công nhận/  Accredited locations: Green Building, đường số 2 & số 8, khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam Green Building, No. 2&8 Đong Xuyen Industry Zone, Rach Dua Ward, Vung Tau city, Ba Ria – Vung Tau Province, Vietnam
Điện thoại/ Tel: 0254-3857325
Email: ndt@qis.com.vn Website: qis.com.vn
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại A/Type A
Người đại diện / Authorized Person: Lê Văn Nghi
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: 03 năm kể từ ngày ký
             
Lĩnh vực          giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp,             qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và   bộ phận       liên quan Location(s) and relating division(s)
Giám định kỹ thuật / Engineering inspection:  
 • Kết cấu thép / Structure steel
 • Thiết bị áp lực/ Pressure equipment
 • Bồn, bình, bể chứa / Tank, Vessel
 • Chứng nhận quy trình hàn / qualification  of welding procedure
 • Kiểm tra tay nghề thợ hàn/  Welder and welding operator performance qualification
QIS-QMS-053 (08/07/2023) Ban quản lý dự án / Project management division
 • Giám sát quá trình hàn, giám sát quá trình gia công chế tạo/ Monitoring the welding process, monitoring the manufacturing process
 • Chứng kiến thử áp lực / Witness hydro test.
 • Giám sát quá trình sơn / Monitoring painting process.
QIS-QMS-059 (03/07/2023) QIS-QMS-060 (03/07/2023) QIS-QMS-037-27 (08/07/2023) Ban quản lý dự án / Project management division
 • Giám sát kiểm tra NDT (RT, UT, PT, MT) / Witness NDT inspection (RT, UT, PT, MT)
QIS-INS-NDT-001 (28/08/2023) Ban NDT/ NDT division
 • Giám sát kiểm tra NDT (ECT, PAUT) / Witness NDT inspection (ECT, PAUT)
QIS-INS-NDT-001 (28/08/2023) Ban kỹ thuật khảo sát / Technical and Survey division
 • Giám sát quá trình xử lý nhiệt Supervision of PWHT process
QIS-INS-PWHT-022 ( 28/08/2023) Ban kỹ thuật khảo sát/ Technical and Survey division
Giám định kỹ thuật / Engineering inspection:  
 • Thép thành phẩm và bán thánh phẩm/ Steel product/ Steel semiproduct
 • Kiểm đếm số lượng; kiểm tra kích thước hình học; xác định định sự phù hợp của vật tư so với yêu cầu của khách hàng / Quantity; dimension check; determination the specification of items follow the requirements of the client.
 • Chứng kiến lấy mẫu / witnessing sampling
 • Chứng kiến thử cơ tính và kiểm tra thành phần hóa học /Witnessing mechanical and chemical composition testing.
QIS-QMS-069 (03/07/2023) Ban quản lý dự án / Project management division
- Kiểm tra nhiễm xạ bề mặt/ Surface radiation contamination test - Kiểm tra hoạt độ phóng xạ bề mặt theo yêu cầu QCVN 31,32,33/2018/BTNMT / Surface radioactivity test as requirement of QCVN 31,32,33/2018/BTNMT QIS-RT-03GĐ/GEN (14/06/2023) Ban NDT/ NDT division
Phế liệu / Scrap: Phế liệu sắt thép, nhựa, giấy / Steel scrap, plastic scrap, paper scrap   - Kiểm tra nhiễm xạ bề mặt/ Surface radiation contamination test - Kiểm tra hoạt độ phóng xạ bề mặt theo yêu cầu QCVN 31,32,33/2018/BTNMT / Surface radioactivity test as requirement of QCVN 31,32,33/2018/BTNMT QIS-RT-03GĐ/GEN (14/06/2023) Ban NDT/ NDT division
Ghi chú/ Note: QIS-aaa-bbb: Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES  
Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue
Welding Qualification Test Procedure QIS-QMS-053 (08/07/2023)
Weld Constructions Inspection Procedure QIS-QMS-059 (03/07/2023)
Hydrotest Procedure QIS-QMS-060 (03/07/2023)
Surface preparation and painting procedure QIS-QMS-037-27 (08/07/2023)
Quy trình giám định NDT QIS-INS-NDT-001 (28/08/2023)
Quy trình giám định xử lý nhiệt QIS-INS-PWHT-022 ( 28/08/2023)
Material control procedure QIS-QMS-069 (03/07/2023)
Quy trình giám định phóng xạ QIS-RT-03GĐ/GEN (14/06/2023)
 
Ngày hiệu lực: 
03/10/2026
Địa điểm công nhận: 
Green Building, đường số 2 & số 8, khu công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Số thứ tự tổ chức: 
95
© 2016 by BoA. All right reserved