Phòng Công nghệ. Nhà máy Đạm Cà Mau. Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau

Số VIAS: 
081
Tỉnh/Thành phố: 
Cà Mau
PHỤ LỤC CÔNG NHẬN SCHEDULE OF INSPECTION ACCREDITATION (Kèm theo quyết định số: / QĐ - VPCNCL ngày tháng 01 năm 2024 của Giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) AFI 01/07 Lần ban hành: 4.24 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 05/01/2024 Trang: 1/3 Tên Tổ chức giám định: Name of Inspection Body: Phòng Công nghệ Nhà máy Đạm Cà Mau Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau Process Department Ca Mau Fertilizer Plant Petrovietnam Camau Fertilizer Joint Stock Company Mã số công nhận/ Accreditation Code: VIAS 081 Địa chỉ trụ sở chính/ Head office address: Lô D Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Lot D, Industrial Zone ward 1, Ngo Quyen street, Ca Mau City, Ca Mau province Địa điểm công nhận/ Accredited locations: Lô D Khu công nghiệp phường 1, đường Ngô Quyền, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Lot D, Industrial Zone ward 1, Ngo Quyen street, Ca Mau City, Ca Mau province Điện thoại/ Tel: (+084) 0290 3819000 Email: Website: www.pvcfc.com.vn Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại B Type B Người đại diện/ Authorized Person: Phạm Tuấn Anh Hiệu lực công nhận/ Period of validation từ ngày/ from / 01 / 2024 đến ngày/ to 23 / 10 / 2026 PHẠM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 081 AFI 01/07 Lần ban hành: 4.24 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 05/01/2024 Trang: 2/3 Lĩnh vực giám định Category of Inspection Nội dung giám định Type and Range of Inspection Phương pháp, qui trình giám định Inspection Methods/ Procedures Địa điểm và bộ phận liên quan Location(s) and relating division(s) Phân bón: - Phân Ure - Phân N46. Plus - Phân DAP - Phân SA - Phân Kali - Phân bón gốc Ure ( phân ure nhiều thành phần) - Phân NPK Fertilizer: - Urea Fertilizer - N46.Plus Fertilizer - DAP Fertilizer - SA Fertilizer - Kali Fertilizer - Urea-based Fertilizer - NPK Fertilizer - Kiểm tra thành phẩm trước khi đóng bao Check product before package - Lấy mẫu Sampling - Tình trạng ngoại quan Visible status - Đánh giá chỉ tiêu đặc tính sản phẩm (hoá, lý, kích cỡ, sinh học, vi sinh vật, chất tăng hiệu suất sử dụng phân bón) Product specification estimation (physical chemistry, biology) HD- KTATTT -03 HD- KTATTT -04 HD- KTATTT -05 HD- KTATTT -08 HD- KTATTT -09 Tổ Kiểm soát chất lượng Ghi chú/ Note: - HD- KTATTT -xx: Hướng dẫn giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods PHẠM VI GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CÔNG NHẬN SCOPE OF ACCREDITED INSPECTIONS VIAS 081 AFI 01/07 Lần ban hành: 4.24 Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 05/01/2024 Trang: 3/3 DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES Tên phương pháp/ qui trình giá định Name of inspection methods/ procedures Mã số phương pháp/ qui trình giám định và năm ban hành Code of inspection methods/ procedures, Version and Date of issue Hướng dẫn phân lô và kiểm tra ngoại quan HD- KTATTT -03 ban hành 27/12/2022 Hướng dẫn lấy mẫu sản phẩm tại xyclo HD- KTATTT -04 ban hành 07/09/2023 Hướng dẫn lấy mẫu phân bón có bao gói và không bao gói HD- KTATTT -05 ban hành 07/09/2023 Hướng dẫn chia mẫu, mã hóa và kiểm soát mẫu lưu HD- KTATTT -08 ban hành 27/12/2022 Hướng dẫn tổng hợp hồ sơ đánh giá và kết luận đánh giá sự phù hợp vụ giám định HD- KTATTT -09 ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực: 
23/10/2026
Địa điểm công nhận: 
Lô D Khu công nghiệp phường 1, Đường Ngô Quyền, Phường 1, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Số thứ tự tổ chức: 
81
© 2016 by BoA. All right reserved