Application Forms

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFM 01.01. Application form
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFM 01.02. List of Medical Testing apply for accreditation
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AFM 01.03. EQAS Inter-laboratory comparison list
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AFM 01.04. Questionnaire
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AFM 01.05. Update information of medical laboratory
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved