Documents

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AP 01. Complaints Procedure
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP 02. Appeals procedures
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AR 01. Rule of Procedure Governing Accreditation
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AR 04. Regulation for Remote Assessment
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR 08. Regulation on Calculation of Assessment Fee for Foreign Conformity Assessment Bodies
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved