Tài liệu áp dụng cho công nhận tổ chức giám định

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AGI 01. Hướng dẫn phân loại hoạt động giám định
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
API 01. Thủ tục đánh giá công nhận Tổ chức giám định
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
ARI 02. Yêu cầu bổ sung đánh giá công nhận tổ chức giám định
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
ARI 01. Quy định tính phí cho Tổ chức giám định
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR 02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AR 05. Quy định về chính sách tham gia thử nghiệm thành thạo
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AR 06. Quy định về chính sách liên kết chuẩn đo lường
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AR 08. Quy định tính phí cho tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved