Tài liệu áp dụng cho phòng giám định

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AGI01. Hướng dẫn phân loại hoạt động giám định
17/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AP01. Thủ tục giải quyết phàn nàn, khiếu nại
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AP02. Thủ tục xem xét lại quyết định công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
API01. Thủ tục Công nhận tổ chức giám định
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AR01. Quy định chung về công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AR02. Qui định sử dụng Logo và Dấu công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
ARI01. Qui định tính phí đánh giá tổ chức giám định
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
ARI02. Hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved