Thông báo về việc áp dụng IAF MD17

Kính gửi: Các tổ chức chứng nhận
                                      
Hiện nay, việc chứng kiến các tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý đã được IAF quy định trong tài liệu IAF MD17: 2015 và chính thức áp dụng từ ngày 7/1/2018.
Theo quy định này, việc chứng kiến sẽ được thực hiện theo nhóm ngành (technical cluster). Nội dung cụ thể đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng quy định trong các tài liệu đính kèm, bao gồm: AGC.01 – Yêu cầu cụ thể cho việc công nhận tổ chức chứng nhận QMS; và AGC.02 – Yêu cầu cụ thể cho việc công nhận tổ chức chứng nhận EMS).
Đối với các tổ chức chứng nhận đăng ký công nhận mới từ thời điểm trên, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ áp dụng việc đánh giá chứng kiến theo các quy định này.
Đối với các tổ chức chứng nhận đã được công nhận, Văn phòng Công nhận Chất lượng sẽ chứng kiến các nhóm ngành chưa được chứng kiến trong thời gian còn lại của chu kỳ công nhận để đảm bảo các các nhóm ngành đã được công nhận sẽ được chứng kiến đầy đủ trong một chu kỳ công nhận. Nếu trong một chu kỳ công nhận (bao gồm giám sát lần 1, giám sát lần 2 và đánh giá lại) mà tổ chức chứng nhận không thể bố trí chứng kiến một nhóm ngành nào đó thì các nhóm ngành đó sẽ bị loại khỏi phạm vi công nhận.
Vậy Văn phòng Công nhận Chất lượng xin thông báo để các tổ chức chứng nhận  được biết và thực hiện theo đúng quy định.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ms Lý Ngọc Tâm – Văn phòng Công nhận Chất lượng
Tel: +84-243 7911552/61                           Fax: +84-243 7911551
Mobile: 091 659 2468
Email: tam.ln@boa.gov.vn
 
Trân trọng./.
© 2016 by BoA. All right reserved