Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Cục Kỹ thuật - Binh chủng Thông tin Liên lạc

Số VIAS: 
022
Tỉnh/Thành phố: 
Hà Nội
Tổ chức giám định/   Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Cục Kỹ thut Binh chủng Thông tin Liên lạc
Inspection Body: Center for Standards Measurement - Quality Technical Department Signal Corps
số/ Code: VIAS 022
Địa chỉ trụ sở chính/ The head office address Số 9 Quan Nhân, P. Nhân Chính,Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội No. 9 Quan Nhan street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi City, Vietnam
Địa điểm hoạt động/ Accredited locations: Số 9 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội No. 9 Quan Nhan street, Nhan Chinh ward, Thanh Xuan district, Hanoi City, Vietnam
Điện thoại/ Tel: 069 522 379
Email: milascenter@gmail.com    
Loại tổ chức giám định/ Type of Inspection: Loại B/ Type B
Người phụ trách/ Representative: Lương Văn Hưng
  Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:
TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ scope of signatory
1. Lương Văn Hưng Các chứng thư/ All of certificates
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:  21 /06 /2025
Lĩnh vực giám định Field of Inspection Đối tượng giám định Inspection Items Nội dung giám định Range of Inspection Phương pháp,             quy trình giám định Inspection Methods/ Procedures
Máy móc, thiết bị Machinery, Equipment - Thiết bị điện Electrical equipments - Hệ thống thông tin liên lạc Communication systems Số lượng, tình trạng, đồng bộ, tính chuyên dùng, xuất xứ, năm sản xuất, thông số kỹ thuật để nghiệm thu Quantity, status, completeness, specialization, original, year of products, determine the specification of items   Hướng dẫn số 5689/HD-TĐC QTGĐ 7.2.01 QTGĐ 7.2.02 QTGĐ 7.2.03 QTGĐ 7.2.04
           
Ghi chú/ note: Hướng dẫn số 5689/HĐ-TĐC,  QTGD 7.2.xx: Quy trình giám định do tổ chức giám định xây dựng/ Inspection body's developed inspectionprocedures  
Ngày hiệu lực: 
21/06/2025
Địa điểm công nhận: 
Số 9 Quan Nhân, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Số thứ tự tổ chức: 
22
© 2016 by BoA. All right reserved