Biểu mẫu đăng ký cho công nhận tổ chức chứng nhận

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
21
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận GHG
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
22
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận GlobalGAP
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
23
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận MDMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
24
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận OHSMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
25
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận Organic
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
26
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận PER
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
27
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận PRO
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
28
AFC.01.02 Phiếu hỏi đánh giá công nhận QMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved