Phòng Kiểm soát Chất lượng  

Đơn vị chủ quản: 
Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận
Số VILAS: 
1497
Tỉnh/Thành phố: 
Bình Thuận
Lĩnh vực: 
Hóa
Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm soát Chất lượng  
Laboratory: Quality Control Department
Cơ quan chủ quản:  Công ty TNHH MTV GPM Bình Thuận
Organization: GPM Bình Thuan Company Limitted
Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa
Field of testing: Chemical
Người quản lý: Võ Văn Giếng
Laboratory manager:  Vo Van Gieng
Người có thẩm quyền ký/ Approved signatory:  
  TT Họ và tên/ Name Phạm vi được ký/ Scope  
 
  1.  
Võ Văn Giếng Các phép thử được công nhận/ Accredited tests  
 
  1.  
Đặng Ngọc An  
Số hiệu/ Code:  VILAS  1497  
Hiệu lực công nhận/ Period of Validation:   3 năm kể từ ngày ký           
Địa chỉ/ Address:  Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận  
                              Hong Chinh village, Hoa Thang commune, Bac Binh district, Binh Thuan province  
Địa điểm/Location: Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận  
                               Hong Chinh village, Hoa Thang commune, Bac Binh district, Binh Thuan province  
Điện thoại/ Tel:        02523730370 Fax:     
E-mail:                 ctygpmbinhthuan@gmail.com Website: https://eastminerals.asia/  
                 
Lĩnh vực thử nghiệm:  Hóa Field of testing:               Chemical        
TT Tên sản phẩm,     vật liệu được thử/ Materials or product tested Tên phép thử cụ thể/ The name of specific tests Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo Limit  of quantitation (if any)/range of measurement Phương pháp thử/ Test method
  1.  
Quặng Ilmenite Ilmenite ore Xác định hàm lượng TiO2 Determination of TiO2 content Đến/to: 70% TCVN 8911:2012
  1.   
Quặng Rutile  Rutile ore Xác định hàm lượng TiO2 Determination of TiO2 content Đến/to: 98% TCCS 01:2023
  1.  
Quặng Zircon, quặng Zircon dạng bột Zircon ore, powdered zircon ore Xác định hàm lượng ZrO2 Determination of ZrO2 content Đến/to: 67% TCCS 02:2023
  1.  
Quặng Zircon dạng bột Zircon ore, powdered zircon ore Xác định cỡ hạt  ≤ 75  µm Determination of size ≤ 75 µm ≤ 100% TCVN 4777:1989
Ghi chú/ Note:    - TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam/ Vietnam Standard - TCCS…..: phương pháp nội bộ phòng thí nghiệm/laboratory’s developed method  
Ngày hiệu lực: 
15/05/2026
Địa điểm công nhận: 
Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Số thứ tự tổ chức: 
1497
© 2016 by BoA. All right reserved