Tài liệu áp dụng cho công nhận tổ chức chứng nhận

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
21
ARC15. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận nông nghiệp hữu cơ
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
22
ARC16. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận MDMS
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
23
ARC17. Quy định riêng công nhận tổ chức thẩm định thẩm tra khí nhà kính
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA
24
ARC18. Quy định riêng công nhận tổ chức chứng nhận Rainforest Alliance
05/01/2024
Xin vui lòng liên lạc BOA

Trang

© 2016 by BoA. All right reserved