Biểu mẫu đăng ký phòng chứng nhận

STT Tên tài liệu Phiên bản Tải về
1
AFC01.01. Phụ lục EMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
2
AFC01.01. Phụ lục FSMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
3
AFC01.01. Phụ lục PER
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
4
AFC01.01. Phụ lục PRO
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
5
AFC01.01. Phụ lục QMS
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
6
AFC01.01. Đơn đăng ký công nhận
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
7
AFC01.02. Phiếu hỏi BAP
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
8
AFC01.02. Phiếu hỏi GlobalGAP
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
9
AFC01.02. Phiếu hỏi ISO/IEC 17021-1:2015
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
10
AFC01.02. Phiếu hỏi ISO/IEC 17021-2:2016
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
11
AFC01.02. Phiếu hỏi ISO/IEC 17021-3:2017
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
12
AFC01.02. Phiếu hỏi ISO/IEC 17024:2012
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
13
AFC01.02. Phiếu hỏi ISO/IEC 17065:2012
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
14
AFC01.02. Phiếu hỏi ISO/IEC 22003:2013
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
15
AFC01.02. Phiếu hỏi Organic
04/01/2020
Xin vui lòng liên lạc BOA
© 2016 by BoA. All right reserved