Danh sách phòng thí nghiệm

Danh sách phòng thí nghiệm

Tình trạng: Hủy bỏ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
1119 Phòng Kiểm tra Chất lượng Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây 22/06/2021 Hủy bỏ
802 Trung tâm Hóa nghiệm Công ty cổ phần Dịch vụ Địa chất Khoáng sản Việt 19/01/2018 Hủy bỏ
633 Trung tâm thí nghiệm và kiểm định xây dựng Hải Phòng Công ty TNHH nhà nước MTV khảo sát và xây dựng 06/03/2016 Hủy bỏ
297 Trung tâm Đánh giá không phá hủy Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam 17/02/2015 04/2016 Hủy bỏ
129 Trung tâm Thí nghi Công ty Cổ phần Tư vấn 6 11/11/2015 01/2016 Hủy bỏ
612 Phòng Quan trắc – thử nghiệm Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Quảng Trị 07/01/2019 Hủy bỏ
099 Phòng thí nghiệm và kiểm định Trung tâm kỹ thuật đường bộ 4 – Cục quản lý đường bộ IV 08/09/2017 Hủy bỏ
757 Phòng Thử nghiệm Chất lượng Công ty TNHH Nhựa Cơ khí và Thương mại Chấn Thuận Thành 27/06/2017 Hủy bỏ
Tình trạng: Đình chỉ
Số VILAS Tên phòng Đơn vị chủ quản Ngày hiệu lực Thời gian hủy Tình trạng
737 Phòng thử nghiệm Công ty Phát triển thủy điện Sê San Công ty Phát triển Thủy điện Sê San 03/08/2020 Đình chỉ
478 Phòng thử nghiệm chất lượng Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Thuận An 22/04/2017 Đình chỉ
914 Phòng Quản lý chất lượng Hợp tác xã cao su Nhật Hưng 14/04/2019 Đình chỉ
007 Phòng thử nghiệm Quốc gia Tin học – Bưu chính – Viễn Thông Trung tâm Đo lường và Ứng dụng Công nghệ - Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu Điện 20/05/2017 Đình chỉ
© 2016 by BoA. All right reserved